05 jul 2016

Bostadsrättsförening köper GEOkomfort® av Skånska Energilösningar

Skånska Energilösningar har tecknat avtal med bostadsrättsföreningen Iföhus i Bromölla avseende uppvärmning av föreningens lägenheter enligt nya konceptet GEOkomfort®. 

Bostadsrättsföreningen Iföhus i Bromölla har valt geoenergi för uppvärmning av sina lägenheter. Föreningen som har 64 lägenheter i totalt fem hus kommer att få uppvärmning genom en geoenergianläggning som utnyttjar det i marken naturligt förekommande grundvattnet som energibärare. Avtalet löper under 10 år och den nya anläggningen är beräknad att tas i drift i oktober 2016.

Bostadsrättsföreningen får genom konceptet GEOkomfort® en fullservicelösning där Skånska Energilösningar projekterar, bygger och äger värmeanläggningen. Efter avtalstidens slut övergår anläggningen i bostadsrättsföreningens ägo.

”Genom att välja GEOkomfort® slipper bostadsrättsföreningen Iföhus att själva ta investeringen. Dessutom får föreningen tillgång till en mycket miljövänlig anläggning samt lägre uppvärmnings-kostnader jämfört med den befintliga lösningen. Tack vare konceptet GEOkomfort® skapar vi möjlighet för allt fler företag och fastighetsägare att ta steget och välja geoenergi”, säger Anders Unger VD Skånska Energilösningar.

Skånska Energilösningar AB ägs av Skånska Energi AB (60%) och HP-borrningar i Klippan AB (40%). Bolaget erbjuder kompletta energilösningar för uppvärmning och komfortkyla av fastigheter och företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Unger, VD Skånska Energilösningar AB
Tel: 046-507 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2016 kl 08.00.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.