23 aug 2012

Delårsrapport januari - juni 2012 Skånska Energi AB (publ)

Sammanfattning av andra kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 81,7 Mkr (76,9).
 • Rörelseresultat uppgick till 15,4 Mkr (5,4) varav engångsposter om 10,0 Mkr (-).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15,6 Mkr (6,1).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 11,9 Mkr (4,8).
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,44 kr (0,58).
 • En uppgörelse har träffats mellan Skånska Energi och Lunds Energi som innebär att Lunds Energi kommer att förlägga en 130 kV kabel inom Skånska Energis nätkoncessionsområde. För detta erhölls en engångsersättning om 10 Mkr.
 • Kvartalet har präglats av låga spotpriser på el, vilket har medfört en resultatförsämring inom affärsområde Produktion
 • Ett uppdrag har erhållits om att bygga om och komplettera den befintliga geoenergianläggningen vid fastigheten Triangeln i Malmö.


Sammanfattning av andra kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 186,3 Mkr (193,6).
 • Rörelseresultat uppgick till 31,3 Mkr (25,0) varav engångsposter om 12,4 Mkr (-).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 32,6 Mkr (26,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 24,8 Mkr (20,1).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 3,00 kr (2,42).


Händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Koncernens nyckeltal 2012
Kv2
2011
Kv2
Förändr.
%
2012
Jan-Juni
2011
Jan-Juni
Förändr.
%
2011
Helår
Omsättning, Mkr 81,7 76,9 6,1 186,3 193,6 -3,8 362,4
Rörelseresultat, Mkr 15,4 5,4 184,4 31,3 25,0 25,2 43,6
Rörelsemarginal, % 18,9 7,0 11,8 16,8 12,9 3,9 12,0
Resultat efter finansiella poster, Mkr 15,6 6,1 155,6 32,6 26,5 23,0 45,4
Resultat efter skatt, Mkr 11,9 4,8 148,1 24,8 20,1 23,7 33,0
Resultat efter skatt per aktie 1), Kr 1,44 0,58 148,1 3,00 2,42 23,7 3,99
Räntabilitet på eget kapital 2), % - - - 10,2 - - 13,4
Räntabilitet på totalt kapital 2), % - - - 9,0 - - 12,6
Eget kapital per aktie, Kr )1 - - - 30,22 28,43 6,3 30,03
Soliditet, % - - - 69,5 63,8 5,7 69,5

1) Uppgifterna för kvartal 1-2 2011 har omräknats med hänsyn till fondemissionen i juli 2011.
2) Rullande tolv månader. För kvartal 1-2 2011 saknas balansräkning vid periodens ingång för att kunna beräkna nyckeltalen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.