16 feb 2017

Skånska Energi erhåller order om gatubelysning

Skånska Energi har sedan flera år levererat belysningsanläggningar till kunder i Skåne och har nu fått två uppdrag av Gösta Ahlquist AB.

Det ena uppdraget avser ny belysning i samband med ombyggnad av Storgatan i Kävlinge inklusive belysning mellan cirkulationsplats Storgatan-Kvarngatan och cirkulationsplats Storgatan-Högsvägen. Skånska Energi kommer att uppföra belysningsstolpar med energieffektiva LED-armaturer.

Det andra uppdraget avser ny belysning på en sträcka av ca 2 km mellan Örtofta och Lilla Harrie i Eslövs kommun i samband nytt ridspår och asfaltering av GC-vägen. I uppdraget ingår projektering av en belysningsanläggning med närvarodetektering och energieffektiva LED armaturer samt uppförande.

”Vi arbetar med modern teknik för att minska driftskostnaderna och minimera miljöpåverkan i våra belysningsprojekt. Därför känns det extra bra när vi får vara med i projekteringsstadiet och optimera belysningsanläggningen till kunden”, säger Stefan Jönsson, projektledare för gatubelysning på Skånska Energi.

Ordervärdet för projekten är drygt 1 Mkr och projektet kommer att utföras under 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Jönsson, projektledare
Tel: 046-507 34
E-post: stefan.jonsson@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl 08.00.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.