31 okt 2012

Skånska Energi förvärvar vattenkraft av Fortum

Skånska Energi AB utökar verksamheten ytterligare inom förnybar energi. I ett avtal med Fortum förvärvas nio vattenkraftverk vilka tillsammans med befintlig vattenkraft ger Skånska Energi en elproduktion på ca 50 GWh per år, vilket motsvarar el till ca 10 000 hushåll.

Skånska Energi AB har tecknat avtal med Fortum om att förvärva nio vattenkraftverk belägna i åarna Svartån, Bulsjöån, Stångån och Emån sydost om Jönköping. Vattenkraftverken har en medelproduktion på ca 36 GWh/år vilket innebär att Skånska Energi mer än tredubblar sin elproduktion inom förnybar energi.

"Detta är en stor och viktig affär som ligger i linje med vår långsiktiga strategi att expandera inom förnybar energi. I och med detta förvärv blir vi en av de största ägarna av småskalig elproduktion i Sverige. Genom expansionen får vi också en effektivare driftsorganisation som ger stora möjligheter att utveckla vår verksamhet ytterligare inom vattenkraft", säger Per Eliasson, VD Skånska Energi AB.

"Förvärvet av vattenkraftverken är en långsiktig investering och bedöms inte få någon större resultatpåverkan de närmaste åren", fortsätter Per Eliasson.

"På Fortum har vi sökt efter en ny ägare till de här kraftverken som har bättre förutsättningar att utveckla verksamheten. Vi behöver fokusera på vår storskaliga verksamhet som dessutom är mer geografiskt samlad. Skånska Energi är precis den typ av ny ägare vi såg framför oss när vi påbörjade försäljningsprocessen", säger Risto Andsten VD för Fortum Generation AB.

Köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen som beräknas ske den 1 december 2012.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel: 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.