24 aug 2018

Delårsrapport jan-juni 2018 Skånska Energi AB (publ)

Fortsatt stabil utveckling under andra kvartalet.

Året startade bra, rörelseresultatet förbättrades med 5,2 Mkr till 22,9 Mkr, vilket till största delen berodde på ett bättre resultat än föregående år för affärsområde Produktion tack vare höga elpriser och god vattentillgång under årets första fem månader. Den kalla vintern ersattes med en ovanligt varm vår så vädrets inverkan på affärsområde Elnät gav något högre volymer, resultatet för affärsområdet ligger dock i nivå med föregående år. Affärsområde Elhandel utvecklades bra volymmässigt och har också förbättrat sig resultatmässigt om än marginellt på grund av pressade marginaler till följd av volymavvikelser för kunder med fast elpris under första kvartalet. Tillväxten inom affärsområde Energilösningar fortsatte men resultatmässigt var affärsområdet i nivå med föregående år.

”Första halvåret 2018 gick betydligt bättre än samma period föregående år. Affärsområde Produktion var i huvudsak anledningen till den positiva utvecklingen. Tillväxten alla i våra affärsområden var enligt förväntningarna”, säger Marianne Sernevi, VD för Skånska Energi. 

Sammanfattning av andra kvartalet 2018

  • Omsättningen uppgick till 79,6 Mkr (66,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,2 Mkr (4,9).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,9 Mkr (4,7).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 5,5 Mkr (3,6) och resultat per aktie 0,68 kr (0,45).
  • Normala vattenflöden april-maj och högre ersättningsnivåer för elproduktionen.
  • Lägre volymer i elnätet som en följd av varmare väder.
  • Uppskjuten skatt har beräknats enligt beslutade skattesatser, se redovisningsprinciper.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Regeringen publicerade den 22 augusti en ny intäktsramsförordning. Förordningen innehåller ett markant åtstramat regelverk avseende regleringen av elnätsavgifterna för tillsynsperioden 2020-2023. Bolagets bedömning är att den nya lagstiftningen inte kommer att påverka värdet på anläggningstillgångarna i Skånska Energis elnät. Däremot kommer den att innebära en minskning av framtida tillåtna intäktsramar.

Koncernens nyckeltal 2018 2017 2018 2017 2017
Kv 2 Kv 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår
Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2
Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9
Rörelsemarginal, % 6,5 7,4 -0,9 12,3 11,5 0,8 11,1
Resultat efter finansiella poster, Mkr 4,9 4,7 4,1% 22,2 16,9 31,6% 33,5
Resultat efter skatt, Mkr 5,5 3,6 51,9% 19,0 13,2 44,8% 25,9
Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,68 0,45 51,5% 2,32 1,60 45,5% 3,13
Räntabilitet på eget kapital1, % 15,7 neg - 12,7
Räntabilitet på totalt kapital1, % 11,4 neg - 9,9
Eget kapital per aktie, Kr 25,5 23,64 7,9% 25,17
Soliditet, % 56,5 58,5 -2,0 55,9
1 Rullande tolv månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD

Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Fredrik Lundgren, CFO
Tel: 046-507 44

E-post: fredrik.lundgren@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
24 augusti 2018 kl. 08.00 CET.

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida,
www.skanska-energi.se/Finansiella-rapporter

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.