20 feb 2015

Bokslutskommuniké jan-dec 2015 Skånska Energi AB (publ)

Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden januari – december till 25,5 Mkr (27,7), varav jämförelsestörande poster om 2,0 Mkr (-3,0). 
  
Resultatet för 2014 var en besvikelse och väsentligt lägre än vår målsättning. Lägre omsättning för affärsområde Energilösningar och minskade elleveranser till följd av milt väder under året var två starkt bidragande orsaker till den lägre resultatnivån.
  
Elproduktionen har under året varit tillfredställande med en hög tillgänglighet i alla våra produktionsanläggningar. Eftersom ersättningsnivån för elproduktionen varit mycket låg under året blev resultatet för affärsområde Produktion lägre än väntat. Elpriset låg i genomsnitt på strax under 30 öre per kWh vilket är i paritet med 2007 års nivå.

  
För affärsområde Elnät var det glädjande att se att antalet nyanslutningar fortsatte att öka. Antalet nyanslutningar för 2014 uppgick till 98 st vilket skall jämföras med 36 st för 2013. Dessutom har affärsområdet haft ett framgångsrikt år med ökad orderingång för entreprenadprojekt inom gatubelysning.

  
Under året erhölls miljöcertifiering enligt ISO 14001 för vattenkraftsverksamheten vilket innebär att hela Skånska Energis verksamhet nu är miljöcertifierad.SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET 2014

Omsättningen uppgick till 85,9 Mkr (82,3).
Rörelseresultatet uppgick till 11,1 Mkr (6,2) varav jämförelsestörande poster om 0,3 Mkr (-1,8).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,8 Mkr (6,3).
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,01 kr (0,57).
Starkt kassaflöde.
Låg omsättning för affärsområde Energilösningar.
Fortsatt låg ersättningsnivå för elproduktionen.
Elproduktionen i vattenkraftverken högre än föregående år.
Uppgörelse om avyttring av vattenkraftverket i Visskvarn.

SAMMANFATTNING AV JANUARI - DECEMBER 2014

Omsättningen uppgick till 300,0 Mkr (335,0).
Rörelseresultatet uppgick till 26,6 Mkr (28,7) varav jämförelsestörande poster om 2,0 Mkr (-3,0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 25,5 Mkr (27,7).
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2,38 kr (2,59).
Låg omsättning för affärsområde Energilösningar.
Fortsatt låg ersättningsnivå för elproduktionen.
Elproduktionen i vattenkraftverken högre än föregående år. Klinte och Stackarp åter i produktion efter omfattande renovering.
Lägre elleveranser till följd av ovanligt mild väderlek.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER HAR INTRÄFFAT EFTER BALANSDAGEN


UTDELNING, ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA

Styrelsen förslår en utdelning för 2014 om 2,30 kr per aktie (2,80). Årsredovisningen kommer att publiceras under vecka 16 på Skånska Energis hemsida. Årsstämman kommer att hållas på Boklunden i Torna Hällestad den 22 maj kl. 18.00.

KONCERNENS NYCKELTAL

Koncernens   nyckeltal 2014 2013 2014 2013
  Kv 4 Kv 4 Jan-Dec Jan-Dec
   
Omsättning,   Mkr 85,9 82,3 300,0 335,0
Rörelseresultat,   Mkr 11,1 6,2 26,6 28,7
Rörelsemarginal,   % 12,9 7,5 8,9 8,6
Resultat   efter finansiella poster, Mkr 10,8 6,3 25,5 27,7
Resultat   efter skatt, Mkr 8,3 4,7 19,7 21,4
Resultat   efter skatt per aktie, Kr 1,01 0,57 2,38 2,59
Räntabilitet   på eget kapital, % - - 7,7 8,3
Räntabilitet   på totalt kapital, % - - 6,7 7,1
Eget   kapital per aktie, Kr - - 30,76 31,18
Soliditet, % - - 64,6 62,0

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.