26 feb 2016

Bokslutskommuniké jan-dec 2015 Skånska Energi AB (publ)

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under perioden januari – december 2015 till 26,2 Mkr (24,6). Detta var till stor del hänförbart till affärsområde Elnät som visat högre volym och fortsatt god lönsamhet. Affärsområde Elhandel och affärsområde Produktion har visat svagare resultat än väntat vilket var hänförbart till det milda vädret, de låga elpriserna och vattenflöden under normal nivå.

Även affärsområde Energilösningar har resultatmässigt haft ett besvärligt år. Under hösten 2015 implementerades en ny affärsmodell med en väsentligt minskad fast kostnadsbas. 

Under året har bolagets investeringsnivå ökat, framförallt i affärsområde Elnät.  Investeringarna är genomförda för att bolaget skall vara väl rustat för nybyggnation i nätområdet och för att säkerställa driften.

SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET 2015
Omsättningen uppgick till 74,4 Mkr (85,9).
Rörelseresultatet uppgick till 9,1 Mkr (11,1) varav jämförelsestörande poster om -0,3 Mkr (0,3).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,9 Mkr (10,8).
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,81 kr (1,01).
Låg ersättningsnivå för elproduktionen i synnerhet i december månad.
Låg elproduktion i vattenkraftverken på grund av låga vattenflöden.
Skånska Energi och HP Borrningar driver sedan 23 november 2015 ett gemensamägt bolag.
Styrelsen förslår en utdelning för 2015 om 2,00 kr per aktie (2,30) samt en extra jubileumsutdelning om1,00 kr.

SAMMANFATTNING AV JAN-DEC 2015
Omsättningen uppgick till 267,7 Mkr (300,0).
Rörelseresultatet uppgick till 23,3 Mkr (26,6) varav jämförelsestörande poster om -2,9 Mkr (2,0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 22,7 Mkr (25,5).
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2,09 kr (2,38).
Låga elleveranser på grund av milt väder under första kvartalet.
Fortsatt låg ersättningsnivå för elproduktionen.
Låg omsättning för affärsområde Energilösningar.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Marianne Sernevi tillträdde som ny VD den 25 januari 2016.

ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA
Årsredovisningen kommer att publiceras under vecka 16 på Skånska Energis hemsida. Årsstämman kommer att hållas på Boklunden i Torna Hällestad den 20 maj 2016 kl. 18.00.

Koncernens nyckeltal 2015 2014 2015 2014
Kv 4 Kv 4 Helår Helår
Omsättning, Mkr 74,4 85,9 267,7 300,0
Rörelseresultat, Mkr 9,1 11,1 23,3 26,6
Rörelsemarginal, % 12,2 12,9 8,7 8,9
Resultat efter finansiella poster, Mkr 8,9 10,8 22,7 25,5
Resultat efter skatt, Mkr 6,7 8,3 17,3 19,7
Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,81 1,01 2,09 2,38
Räntabilitet på eget kapital, % - - 6,9 7,8
Räntabilitet på totalt kapital, % - - 6,1 6,7
Eget kapital per aktie, Kr - - 30,05 30,26
Soliditet, % - - 65,4 64,4

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD

Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel: 046-507 31, 0736-65 07 31

E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

 För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.