05 maj 2014

Stackarps vattenkraftverk åter i drift

Stackarps vattenkraftverk i Rönne å är nu åter i drift efter cirka 18 månaders stillestånd med anledning av en totalrenovering.

I september 2012 inträffade ett generatorhaveri i Stackarps vattenkraftverk vilket har inneburit att verket har varit ur produktion i cirka 18 månader. En omfattande och långsiktig totalrenovering av verket har genomförts där bland annat ny turbin, ny generator samt ny kontrollutrustning har installerats.

Renoveringen medför att Skånska Energi erhåller ny tilldelningsperiod om 15 år för elcertifikat gällande småskalig vattenkraft. Projektet har slutförts inom tidsplan och kostnaden uppgick som beräknat till ca 11 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Krister Ström, stf affärsområdeschef Produktion
Tel: 046-507 00, 0703-76 81 20
E-post: krister.strom@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.