02 sep 2015

Ny affärsområdeschef i Skånska Energi

Ställföreträdande affärsområdeschef för Produktion, Krister Ström, har tillträtt tjänsten som affärsområdeschef och ingår nu i Skånska Energis ledningsgrupp.

Krister Ström har sedan januari 2013 varit ställföreträdande affärsområdeschef för Produktion. Han ansvarar för drift och underhåll av Skånska Energis vattenkraftsverk som är belägna i Skåne och Småland.

Skånska Energis ledningsgrupp består nu av:
Anders Unger: tf VD och CFO
Mats Sjöström: Affärsområdeschef Elnät
Claes Ivarsson: Affärsområdeschef Energilösningar
Krister Ström: Affärsområdeschef Produktion
Camilla Holmberg: Kommunikationsansvarig

Styrelsen för Skånska Energi AB har vidare beslutat om en återgång till tjänstemannastyrelse i Skånska Energi Värme och Kyla AB eftersom behovet av en extern styrelse inte längre föreligger.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Holmberg, kommunikationsansvarig
Tel: 046 - 507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.