23 nov 2012

Delårsrapport jan – sept 2012  Skånska Energi AB (publ)

Årets tredje kvartal har följt den utveckling som vi såg under första halvåret av 2012 vad gäller låga spotpriser och en vikande byggkonjunktur. Detta har inneburit ett lägre resultat för koncernen främst beroende på låga ersättningar och planerat underhåll inom affärsområde Produktion samt färre nyanslutningar inom Elnät. Vi upplever en god efterfrågan på klimateffektiva energilösningar inom området geoenergi och ser en fortsatt stabil utveckling inom affärsområde Energilösningar framöver. Koncernens helårsresultat bedöms bli något lägre än 2011.

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET

 • Omsättningen uppgick till 62,6 Mkr (71,1).
 • Rörelseresultat uppgick till -3,3 Mkr (6,9) inklusive nedskrivning av anläggningstillgångar
  om -6,7Mkr (-).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,1 Mkr (6,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,5 Mkr (4,9).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,30 kr (0,59).
 • Uppdrag erhölls om att utföra borrning för ett så kallat Deep Green Cooling projekt till Skanskas nya kontor i Hyllie.
 • Ett haveri i Stackarps vattenkraftverk beräknas resultera i ett produktionstopp på ca 6-8 månader.


SAMMANFATTNING AV JAN – SEPT 2012

 • Omsättningen uppgick till 248,9 Mkr (264,6).
 • Rörelseresultat uppgick till 27,9 Mkr (31,8) varav engångsposter om 5,7 Mkr (-).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 30,5 Mkr (32,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 22,3 Mkr (24,9).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 2,70 kr (3,01).


HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Skånska Energi har förvärvat nio vattenkraftverk av Fortum. Tillträdesdagen är den 1 december 2012.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Koncernens nyckeltal 2012 2011 2012 2011 Förändr. 2011
Kv 3 Kv 3 Jan-Sep Jan-Sep % Helår
Omsättning, Mkr 62,6 71,1 248,9 264,6 -6,0 362,4
Rörelseresultat, Mkr -3,3 6,9 27,9 31,8 -12,3 43,6
Rörelsemarginal, % -5,3 9,7 11,2 12,0 -0,8 12,0
Resultat efter finansiella poster, Mkr -2,1 6,1 30,5 32,6 -6,4 45,4
Resultat efter skatt, Mkr -2,5 4,9 22,3 24,9 -10,4 33,0
Resultat per aktie, Kr -0,30 0,59 2,70 3,01 -10,4 3,99
Räntabilitet på eget kapital1, % - - 12,5 - - 13,4
Räntabilitet på totalt kapital1, % - - 12,3 - - 12,6
Eget kapital per aktie, Kr - - 29,93 29,01 3,1 30,03
Soliditet, % - - 72,6 62,1 16,9 69,5
1 Rullande tolv månader. För Jan-Sep 2011 saknas balansräkning vid periodens ingång för att kunna beräkna nyckeltalen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.