30 aug 2013

Delårsrapport jan-juni 2013 Skånska Energi AB (publ)

Rörelseresultatet under första halvåret, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med ca 14% till 21,5 Mkr (18,9) jämfört med motsvarande period 2012. Resultatet påverkades dock negativt av låga ersättningsnivåer för den producerade elkraften samt av lågkonjunkturen med liten nybyggnation inom elnätsområdet och lägre värmepumpsförsäljning på privatmarknaden.

Koncernens resultat kommer andra halvåret 2013 att påverkas negativt av reparationskostnader för våra vattenkraftverk, låga vattenflöden samt indikerade ersättningsnivåer.


SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2013

 • Omsättningen uppgick till 76,7 Mkr (81,7).
 • Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 6,1 Mkr (5,4).
 • Rörelseresultat uppgick till 4,7 Mkr (15,4) varav jämförelsestörande poster -1,4 Mkr (10,0) Mkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 4,4 Mkr (15,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,4 Mkr (11,9).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,41 kr (1,44).
 • Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjades.
 • Uppdrag erhölls att uppföra en geoenergianläggning till AB Kristianstadsbyggen i Degeberga.
 • Utvecklingen på privatmarknaden för värmepumpar var fortsatt svag.


SAMMANFATTNING AV JANUARI-JUNI 2013

 • Omsättningen uppgick till 186,2 Mkr (186,3).
 • Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 21,5 Mkr (18,9).
 • Rörelseresultat uppgick till 20,1 Mkr (31,3) varav jämförelsestörande poster -1,4 Mkr (12,4) Mkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 19,5 Mkr (32,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 15,1 Mkr (24,8).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,83 kr (3,00).


INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER HAR INTRÄFFAT EFTER BALANSDAGEN

Koncernens nyckeltal 2013 2012 2013 2012 2012
  Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår
 
Omsättning, Mkr 76,7 81,7 186,2 186,3 349,5
Rörelseresultat, Mkr 4,7 15,4 20,1 31,3 37,9
Rörelsemarginal, % 6,2 18,9 10,8 16,8 10,9
Resultat efter finansiella poster, Mkr 4,4 15,6 19,5 32,6 40,3
Resultat efter skatt, Mkr 3,4 11,9 15,1 24,8 34,5
Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,41 1,44 1,83 3,00 4,16
Räntabilitet på eget kapital1, % - - 9,9 15,5 13,6
Räntabilitet på totalt kapital1, % - - 7,5 14,5 10,3
Eget kapital per aktie, Kr - - 30,42 30,22 31,39
Soliditet, % - - 61,0 69,5 58,8
1 Rullande tolv månader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.
Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.