05 okt 2015

Skånska Energi och HP Borrningar inleder strategiskt samarbete

Skånska Energi AB och HP Borrningar i Klippan AB ingår strategiskt samarbete och startar ett gemensamägt bolag för energilösningar.

Det gemensamma bolaget kommer att erbjuda marknaden kompletta energilösningar för värme och kyla till fastigheter. Förutom geoenergilösningar, värmepumpar och solceller kommer bolaget att erbjuda värmepumpsservice till privat- och företagskunder.

Utvecklingsverksamheten på Solaris lab i Helsingborg kommer att vara bolagets centrum för utvecklingen av kommande generationer energilösningar.

"Genom samarbetet med HP Borrningar får vi tillgång till kompletterande kompetens, inte minst inom energiborrning, som gör att vi kan höja kvaliteten på vårt erbjudande till kunden. Det känns mycket positivt och spännande att starta ett samarbete med ett så gediget och engagerat företag som HP Borrningar", säger Göran Boijsen, styrelseordförande för Skånska Energi.

"Det är glädjande att vi genom samarbetet med Skånska Energi får större möjlighet att erbjuda kunden skräddarsydda helhetslösningar inom geoenergi. Att koppla samman oss med ett energibolag är ett naturligt steg i vår utveckling och skapar goda förutsättningar inför framtiden", säger Göran Persson, styrelseordförande för HP Borrningar.

I samband med det nya samarbetet med HP Borrningar avser Skånska Energi inte längre genomföra borrverksamhet i egen regi. Den nya plattformen för samarbetet sjösätts successivt under hösten 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Boijsen, styrelseordförande
Tel: 046-507 00
E-post: goran.boijsen@skanska-energi.se

Anders Unger, tf VD
Tel: 046-507 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimat-effektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.