19 aug 2016

Skånska Energi har begärt anstånd gällande ombyggnation av vattenkraften i Rönne å

En dialog pågår sedan i våras mellan Skånska Energi, Klippans kommun och Länsstyrelsen om vattenkraften i Rönne å med anledning av en dom om installation av fingaller i verken.

Den 12 april 2016 avslutades domstolsförhandlingar i Mark- och Miljödomstolen gällande de latenta krav som finns i vattendomarna för kraftverken i Rönne å. Dom erhölls som innebär att Skånska Energi ska installera fingaller för nedåtvandrande fisk i samtliga tre vattenkraftverk. Ombyggnaderna ska vara klara inom ett år vid Forsmöllan samt inom två år vid kraftverken i Klippan och Stackarp. Åtgärderna är beräknade till cirka 8 Mkr.

Sedan domen erhölls har Klippans kommun initierat en dialog med Skånska Energi om möjligheten att köpa verken så att de kan läggas ned till förmån för turistnäring och sportfiske.
Länsstyrelsen har dessutom indikerat att de vill undersöka möjligheten för byggnation av fiskvägar för uppåtvandande fisk och ål. Med hänsyn till detta har Skånska Energi begärt anstånd till Mark- och Miljödomstolen gällande utförandet av ombyggnationen.

Skånska Energi har en årsmedelproduktion om totalt 47,8 GWh och de aktuella verken har en årsmedelproduktion om 9,7 GWh. Ekonomisk effekt vid en eventuell inlösen kan inte förutses eftersom inga förhandlingar är inledda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2016 kl 08.00.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.