21 feb 2014

Bokslutskommuniké jan-dec 2013 Skånska Energi AB (publ)

Sammantaget blev 2013 ett tufft år för koncernen resultatmässigt. Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden januari - december till 27,6 Mkr (40,3), varav jämförelsestörande poster om -3,0 Mkr (4,4).

Resultatet påverkades negativt av låg elproduktion till följd av väsentligt mindre nederbörd än normalt, låga ersättningsnivåer för den producerade elkraften, lågkonjunkturen med få nyanslutningar inom elnätsområdet samt av lägre vinstmarginal inom affärsområde Energilösningar.

Vi uppnådde inte tillväxtmålen inom affärsområde Energilösningar som vi upprättade i början av året. Detta är en besvikelse men vår framtidstro är fortfarande stark. Fokus inom affärsområdet ligger nu på att skapa förutsättningar för en lönsam tillväxt 2014 genom organisationsförstärkningar, förbättrade produktionsprocesser och en intensifiering av marknadsbearbetningen.

SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET 2013

 • Omsättningen uppgick till 82,3 Mkr (100,6).
 • Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 8,0 Mkr (11,3).
 • Rörelseresultat uppgick till 6,2 Mkr (10,0) varav jämförelsestörande poster om -1,8 Mkr (-1,3).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,2 Mkr (9,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,7 Mkr (12,1). Sänkt bolagsskatt påverkade resultatet i fjärde kvartalet 2012 positivt med 5,2 Mkr.
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,57 kr (1,46).
 • Låg orderingång för energilösningar.
 • Fortsatt låg elproduktion i vattenkraftverken till följd av ovanligt lite nederbörd.
 • Fortsatt låg ersättningsnivå för elproduktionen.
 • Avbrottsersättning till kunder i samband med stormarna Simone och Sven uppgick till 1,8 Mkr.
 • Mild väderlek minskade elleveranserna.

SAMMANFATTNING AV JANUARI–DECEMBER 2013

 • Omsättningen uppgick till 335,0 Mkr (349,5).
 • Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 31,5 Mkr (33,5).
 • Rörelseresultat uppgick till 28,5 Mkr (37,9) varav jämförelsestörande poster om -3,0 Mkr (4,4).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 27,6 Mkr (40,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 21,3 Mkr (34,5). Sänkt bolagsskatt påverkade resultatet 2012 positivt med 5,2 Mkr.
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 2,57 kr (4,16).
 • Avvaktande marknad påverkade orderingången för energilösningar.
 • Minskad elproduktion till följd av väsentligt mindre nederbörd än normalt.
 • Låg ersättningsnivå för elproduktionen.
 • Avbrottsersättning till kunder i samband med stormarna Simone och Sven uppgick till 1,8 Mkr.


INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER HAR INTRÄFFAT EFTER BALANSDAGEN


UTDELNING, ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA

 • Styrelsen förslår en utdelning för 2013 om 2,80 kr per aktie (2,80). Årsredovisningen kommer att publiceras under vecka 16 på Skånska Energis hemsida. Årsstämman kommer att hållas på Boklunden i Torna Hällestad den 23 maj kl. 18.00.
Koncernens nyckeltal 2013 2012 2013 2012
Kv 4 Kv 4 Helår Helår
Omsättning, Mkr 82,3 100,6 335,0 349,5
Rörelseresultat, Mkr 6,2 10,0 28,5 37,9
Rörelsemarginal, % 7,5 10,0 8,5 10,9
Resultat efter finansiella poster, Mkr 6,2 9,8 27,6 40,3
Resultat efter skatt, Mkr 4,7 12,1 21,3 34,5
Resultat efter skatt per aktie, Kr 0,57 1,46 2,57 4,16
Räntabilitet på eget kapital, % - - 8,2 13,6
Räntabilitet på totalt kapital, % - - 7,1 10,3
Eget kapital per aktie, Kr - - 31,17 31,39
Soliditet, % - - 62,0 58,8

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Hela rapporten finns på Skånska Energis hemsida, www.skanska-energi.se/investerare

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.