100 % förnybar energi

Med omtanke om miljön

Vårt miljöarbete löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet och vi är certifierad enligt miljöledningsstandarden 14001:2015.

Vår miljöpolicy

Skånska Energi ska arbeta nära kunden för att uppfylla dagens och framtidens energibehov. Vi tar ansvar för miljö och klimat genom att:

  • hantera miljöfrågorna med ärlighet och öppenhet och samverkar med våra kunder, leverantörer och övriga intressenter, för att på bästa sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling.
  • bygga goda relationer och kommunicera effektivt, såväl internt som externt.
  • utgå från intressenters krav och önskemål i vår utveckling av hållbara produkter, tjänster och verksamhet.
  • beakta miljöaspekterna i våra processer, bl.a. genom att förebygga föroreningar och verka för ett effektivt resursutnyttjande.
  • arbeta systematiskt med ständiga förbättringar samt följa bindande krav.

Arbetet utförs hållbart och säkert utifrån vår värdegrund; mod, ansvar och engagemang.

Miljöcertifikat enligt ISO 14001:2015

Skånska Energi-koncernen är miljöcertifierat enligt ISO 14001: 2015. De rutiner vi har lägger grunden för miljöarbetet som sedan ständigt förbättras genom de miljömål vi sätter upp.

Genom miljöledningssystemet ISO 14001:2015 tar Skånska Energi ett bredare strategiskt grepp över miljöarbetet. Systemet ger ökad kontroll över de resurser som förbrukas och över annan miljöpåverkan i värdekedjan som verksamheten ger upphov till.

Miljöledningsstandarden ISO 14001:2015 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem i företag och andra organisationer. 2015 års utgåva av ISO 14001 har tydligare krav på faktiska miljöeffekter med ökat fokus på omvärldsfaktorer, intressenter och konkurrenter samt ledningens engagemang. För certifieringen av Skånska Energi AB har certifieringsorganet Intertek anlitats.

Vattenkraft och biologisk mångfald

Vattenkraften är en förnybar energikälla, men ger upphov till en viss miljöpåverkan i de vattendrag där verken finns.

De vattenkraftverk Skånska Energi driver har i många fall funnits på platsen i mellan 50 och 100 år. Förutom att noggrant följa de vattendomar som finns för att säkerställa ett vattenflöde som medger goda livsbetingelser för organismerna i vattendraget, bidrar Skånska Energi med en rad frivilliga initiativ för att främja den biologiska mångfalden.

Fiskomlöp

Fiskens vandring kan underlättas genom ett fiskomlöp som ger fiskarna fri passage förbi vattenkraftverket. Ett nytt fiskomlöp är byggt i Emån vid Turefors/Kvillsfors på initiativ från Länsstyrelsen i Småland.

Den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) drar nytta av dessa omlöp då den som yngel färdas uppför ån sittande i fiskgälar. Uppströms borrar den sedan ned sig i bottensedimentet där den genomgår nästa utvecklingssteg.

Geoenergi för en hållbar utveckling

Genom att tillvarata den energi som finns lagrad i marken kan vi ge våra kunder en energilösning som både är kostnadseffektiv och skonsam mot miljön. Skånska Energi bygger lönsamma och klimatvänliga anläggningar som ger värme, varmvatten och kyla till din fastighet.

Vi har installerat geoenergianläggningar i allt ifrån kontor, gallerior till flerfamiljshus och därmed bidragit till omfattande minskningar av koldioxidförbrukningen i dessa byggnader jämfört med andra alternativ.

Den exakta besparingen beror på den fjärrvärmemix man jämför med. Kylanläggningar har en hög utväxling och för 1 kWh el får man 35 kWh kyla. Även värmen har en god driftekonomi och här ger 1 kWh el 3,5 till 4 kWh värme.

Vi hjälper dig!

Kundservice

Våra öppettider är vardagar kl 08:00–15:00. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 kundservice@skanska-energi.se

Vi har nöjda kunder!

Det viktigaste för oss är att du som kund är nöjd. I senaste mätningen fick vi toppbetyg och vi arbetar hela tiden för att bli bättre! Läs mer om våra kundnöjdhetsmätningar här.

Mycket väl godkänd blev betyget på kundundersökningen 2021
Nöjda kunder

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter