GDPR och personuppgifter

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi på Skånska Energi behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt. I Sverige regleras detta sedan 2018 av EU-förordningen GDPR och av Dataskyddslagen.

Denna Integritetspolicy publicerades den 15 maj 2018.

Innehållsförteckning

1. Bakgrund
2. Definitioner
3. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?
4. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?
5. Sociala medier
6. Hur länge sparas dina Personuppgifter?
7. Dina rättigheter
8. Samtycke till Behandling av Personuppgifter
9. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?
10. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?
11. Cookies
12. Tillsyn och efterlevnad
13. Övrigt
14. Ändring av Integritetspolicyn
15. Hur kommer du i kontakt med oss?

1. Bakgrund

Vi värnar om din integritet. Denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att medvetandegöra dig om hur Skånska Energi Aktiebolag (”Skånska Energi”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt.

Integritetspolicyn beskriver när, hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

Integritetspolicyn gäller (i) då du besöker vår webbplats www.skanska-energi.se (”Webbplatsen”) eller använder vår app Energikoll (”Appen”) (ii) vid utskick kring event eller nyhetsbrev, (iii) vid marknadsföring, (iv) vid all övrig kontakt med Skånska Energi i samband med besök på Webbplatsen eller vid användning av Appen, (v) vid förfrågningar eller övrig kontakt med oss via e-post, telefon eller sociala plattformar samt (vi) vid inloggning på kundportalen ”Min Energi” på Webbplatsen.

Skånska Energi Aktiebolag, org. nr 556013–6391, Box 83, 247 22 Södra Sandby, är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker i enlighet med denna Integritetspolicy.

2. Definitioner

I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer och IP-adress (”Personuppgifter”).

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”).

3. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Skånska Energi behandlar personuppgifter avseende kunder, tilltänkta kunder samt övriga besökare av Webbplatsen eller användare av Appen. Skånska Energi samlar endast in dina personuppgifter för nedan angivna ändamål:

 1. Tillhandahålla tjänster på, samt administrera, utveckla och förbättra Webbplatsen och Appen;
 2. Möjliggöra allmän kundvård, support och kundservice, t.ex. när du kontaktar oss via e-post, telefon eller via Webbplatsen eller Appen;
 3. Lämna information om event, skicka ut nyhetsbrev och rikta marknadsföring per post, e-post, telefon eller via sociala plattformar avseende våra tjänster;
 4. Administrera kundprofiler på ”Min Energi”;
 5. Genomföra analyser och marknadsundersökningar;
 6. Följa tillämplig lagstiftning.

Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig beror dock bland annat på vilken eller vilka av våra tjänster vi tillhandahåller till dig.

När du blir ombedd att lämna personuppgifter till oss kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss tjänst, kan det leda till att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster.

4. Vilka personuppgifter behandlas och enligt vilken laglig grund?

Nedan angivna personuppgifter behandlas av oss, för de ändamål som framgår av punkt 3 ovan:

 1. För- och efternamn;
 2. Betalningsuppgifter;
 3. Telefonnummer;
 4. E-postadress;
 5. Personnummer;
 6. Anläggningsuppgifter;
 7. Kundnummer.


Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Skånska Energi ska kunna administrera Webbplatsen och Appen, se till att du blir hänvisad till rätt person då du väljer att kontakta oss, administrera din kundprofil på ”Min Energi” och förbättra användarupplevelsen på Webbplatsen och Appen. Den lagliga grunden för behandlingen är Skånska Energis berättigade intresse av att kunna möjliggöra god kundvård eller, då vi administrerar din kundprofil på ”Min Energi”, att uppfylla det avtal som har ingåtts mellan oss.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter efter att vi fått ditt samtycke till att exempelvis skicka marknadsföring till dig. Vi dokumenterar alltid om du gett ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

Vissa av de personuppgifter som Skånska Energi samlar in behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav som följer av bokföringslagen (1999:1078) eller penningtvättslagen (2017:630).

5. Sociala medier

Skånska Energi använder sig av Facebook, LinkedIn, Instagram och YouTube som kanaler för att komma i kontakt med våra kunder samt marknadsföra och informera om våra tjänster. I samband med detta är Skånska Energi personuppgiftsansvarig för publiceringar och information som innehåller personuppgifter och som görs på de sociala plattformarna av dig som användare, i form av exempelvis kommentarer, bilder och filmklipp.

Vi omber våra användare att rapportera opassande innehåll till oss så att vi kan tillse att sådant innehåll inte förekommer. Skånska Energi kan således även utifrån vad vi bedömer som nödvändigt komma att ta bort innehåll på de sociala plattformarna.

6. Hur länge sparas dina Personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du har fyllt i kontaktformuläret på Webbplatsen för att kontakta oss sparar vi dina personuppgifter i 24 månader efter att kontakten avslutats.

Har du samtyckt till fortsatt behandling av dina kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål även efter det att kundrelationen har upphört, behandlar Skånska Energi personuppgifterna för det specifika ändamålet, fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Det kan du göra genom att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.

För att möjliggöra för Skånska Energi att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen kan vi komma att spara personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

7. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling av dina personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

Rätt till rättelse

Huvudansvaret för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta åvilar Skånska Energi såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att Skånska Energi, utan onödigt dröjsmål, raderar dina personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

 1. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för,
 2. om du återkallat ditt samtycke och behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund,
 3. om behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina personuppgifter behandlas för detta ändamål,
 4. om du motsätter dig behandling av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt,
 5. om dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna, eller
 6. om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Skånska Energi tillfälligt ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

 1. om att du anser att de personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse,
 2. när den behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas, och
 3. när vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter får användningen av personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina personuppgifter kommer Skånska Energi endast att lagra dina personuppgifter och vid ytterligare behandling inhämta ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, för det fall vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga personuppgifter som vi har om dig och som behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format, vilket t.ex. kan vara en Excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Skånska Energi kommer i dessa fall be dig specificera vilken behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon behandling kommer vi endast att fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

8. Samtycke till behandling av personuppgifter

Har du efterfrågat att erhålla nyhetsbrev eller liknande marknadsföring baserar vi behandlingen av dina kontaktuppgifter på ditt samtycke. Du bestämmer själv om du vill ge ditt samtycke till den avsedda behandlingen och när du vill återkalla ditt samtycke till sådan behandling. Om du önskar återkalla ditt samtycke kontaktar du oss på det sätt som framgår nedan eller genom att följa länken i utskicket.

9. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, till exempel till Skånska Energis koncernbolag och andra samarbetspartners som tillhandahåller tjänster till Skånska Energi. Skånska Energi vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina personuppgifter, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att behandla dina personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Skånska Energi ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter behandlar dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi, som företag, rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda vårt företags rättigheter och/eller för att åtlyda ett domstolsbeslut eller följa utslaget i en rättsförhandling eller rättslig process. Vi kommer dock att göra vad vi kan för att se till att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade.

10. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Skånska Energi en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Skånska Energi vidtar även åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Skånska Energi tillser att åtkomst till dina personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullgörandet av sina arbetsuppgifter samt att de iakttar konfidentialitet enligt Skånska Energis tillämpliga policys och rutiner.

11. Cookies

Vi använder oss av cookies på Webbplatsen. Du hittar mer information om användningen av cookies i vår Cookie policy.

12. Tillsyn och efterlevnad

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats eller anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med Dataskyddsreglerna kan du i första hand kontakta oss på kundservice@skanska-energi.se. Du kan också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, för närvarande Datainspektionen. Du finner mer information om hur du kan göra detta på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Skånska Energi utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

13. Övrigt

Skånska Energis tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. Skånska Energi är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för behandlingen av dina personuppgifter. Således är det viktigt att du beaktar och läser igenom de villkor som gäller hos tredje part. Detsamma gäller om det finns en länk på Webbplatsen som länkar till andra webbplatser. 

14. Ändring av Integritetspolicyn

Skånska Energi förbehåller sig rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att det är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av tillämpliga regler gällande dataskydd. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i vår verksamhet.

Om Skånska Energi vidtar större ändringar i denna Integritetspolicy eller ändringar gällande hur vi behandlar dina personuppgifter, informeras du om detta innan ändringen börjar gälla.

15. Hur kommer du i kontakt med oss?

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande behandling av dina personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss.

Skånska Energi Aktiebolag
Box 25
221 00 Lund

Org.nr 556013–6391

Mejl: dataskyddsombud@skanska-energi.se
Telefon: 046-507 00

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Vad kan du som elkund göraom du inte är nöjd?

Dina rättigheter