Elpriskompensationen är beslutad i Riksdagen
2 sep 2019

Elnätsavgiften – vad, hur och varför?

Varför betala för elledningarna varje månad? Läs vår FAQ – frågor och svar – om elnätsavgiften så klarnar det.

Sex saker varje svensk bör veta om sin elnätsavgift! De finns, vi lovar. Eller, åtminstone, sex saker värda att veta om en av dina två elräkningar – och varför du behöver betala den.   

1) Vad är elnätsavgiften?

För att du ska få el ur vägguttaget krävs två saker: att ditt hem har en fungerande anslutning till elnätet och att du har ett elavtal för att köpa el hos ett elhandelsföretag. Elnätsavgiften är den avgift du betalar till ditt elnätsföretag, som har elnätet där du bor.

2) Vad ingår i elnätsavgiften?

Med elnätsavgiften betalar du för två saker: för drift och underhåll av elnätet och för överföring av elen till ditt hem. Din elnätsavgift består därför av två delar: abonnemangsavgift och överföringsavgift. 

Abonnemangsavgiften är fast och baseras på hur stor din huvudsäkring är, det vill säga hur stor effekt el du kan ta emot. För lägenheter till exempel är 16 ampere (A) vanligast och för villor och småhus 20 A. 

Överföringsavgiften däremot är rörlig och med den betalar du för varje kilowattimme el som förs över genom elnätet till dig.
I elnätsavgiften ingår inte bara kostnad drift och underhåll av Skånska Energis lokala elnät, utan även Eon:s regionala nät och det nationella stamnätet.

3) Men energiskatten då?

Just det! På din elnätsräkning tillkommer sedan januari 2018 också energiskatten, som tidigare låg på din ”vanliga” elräkning, det vill säga fakturan från ditt elhandelsbolag för köpt el. Energiskatt betalar du på den el du förbrukar; för 2019 gäller skattesatsen 34,70 öre plus moms per kilowattimme.

4) Varför behövs elnätsavgiften?

Att den el vi använder produceras någonstans och att vi måste betala för den per kilowattimme är inte svårt att förstå. Men att vi varje månad måste betala för de ledningar och kablar som levererar den, och som ju ligger där de ligger ändå, är det verkligen nödvändigt? Vårt svar på den frågan är, inte helt oväntat: ja!

Därför att:

  • Elnätet kräver daglig drift och kontinuerligt underhåll, allt ifrån övervakning och små arbeten med reparationer och nyanslutningar till jour 24 timmar om dygnet och stormberedskap.
  • Elnätet kräver varje år stora investeringar i upprustning och modernisering – för nuet, för framtiden och för nästa höststorm.

5) Hur bestäms elnätsavgiften?

Som elnätsföretag följer vi särskilda intäktsramar som bestäms av den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen. Vi får inte ha högre intäkter än ramen anger. Ett par saker:

  • Med intäktsram menas den totala summan av alla elnätsavgifter som alla kunder betalar till ett elnätsföretag över ett år.
  • Intäktsramarna är satta för att täcka rimliga kostnader för drift och upprustning av elnätet och för att ge en skälig avkastning på verksamheten.
  • Inom intäktsramen bestämmer elnätsföretaget själv de specifika elnätsavgifterna till olika kunder. Enlig lag ska avgifterna vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

6) Varför höjs elnätsavgiften?

Från tid till annan behöver vi liksom alla andra elnätsföretag göra – oftast mindre – höjningar av våra elnätsavgifter. Höjningarna grundar sig alltid på ökade kostnader knutna till såväl ökade behov som höjda krav på utveckling och förbättring av vårt elnät. Till exempel:

  • Elnätet måste kontinuerligt upprustas och uppgraderas. Skånska Energis elnät består av 170 mil ledning, så det finns en del att titta till och sköta om. Här ingår också kostnader för de regionala och nationella elnäten som för elen till vårt lokala.
  • Elnätet måste anpassas till övergången till el från förnybara källor och till fler mikroproducenter så som solcellsanläggningar på hus och fastigheter.
  • Nybyggen och företagsetableringar kräver nyanslutningar till elnätet och behov av ökad effekt.
  • Nya krav genom lagstiftning och beslut från riksdag och regering kräver nya investeringar i elnätet, till exempel vad gäller avbrott och vädersäkring.

Undrar du över något annat kring din elnätsavgift?

Kontakta oss på Elnät genom att ringa vår växel 046-507 00 eller mejla se@skanska-energi.se.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal