30 nov 2023

Höjning av elnätsavgifterna från och med 1 januari 2024

Vi på Skånska Energi Nät fortsätter att rusta för framtiden. Ett smart och effektivt elnät är en förutsättning för energiomställningen i Sverige. Elnätsavgiften går till att distribuera el samt att underhålla, driftssäkra och bygga ut elnätet. Vi fortsätter göra nödvändiga investeringar för att kunna ge våra kunder stabila elleveranser i framtiden. Närmaste 5 åren kommer vi att investera 300 miljoner kronor i vårt elnät. På grund av investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON) kommer Skånska Energi Nät höja abonnemangsavgiften för samtliga kunder den 1 januari 2024.

Abonnemangsavgifter

Den fasta abonnemangsavgiften som du betalar för att använda elnätet kommer att höjas och höjningen beror på vilken elnätstariff eller säkring du har. I tabellen nedan presenteras de nya abonnemangsavgifterna för våra vanligaste säkringsabonnemang. Klicka här för att se aktuella avgifter för andra elnätstariffer Våra elnätsavgifter (skanska-energi.se).

 

Befintlig abonnemangsavgift kr/år inkl. moms

Ny abonnemangsavgift kr/år inkl. moms

LGH

3 000 kr

3 090 kr

16 A

5 460 kr

5 630 kr

20 A

7 680 kr

7 920 kr

25 A

9 840 kr

10 145 kr

35 A

13 680 kr

14 105 kr

Höjning och byte av avgiftsmodell för elöverföringen

Från och med årsskiftet byter Skånska Energi Nät beräkningsmodell för överföringsavgiften. Bytet beror på att regionnätsägaren (E.ON) nu har valt att gå från ett fast pris per kWh till en avgift som är baserad på timpris.

För att prissättningen ska bli rättvis mot våra kunder och för att undvika att göra kraftiga prisjusteringar av överföringsavgiften flera gånger om året väljer Skånska Energi Nät att använda en beräkningsmodell som speglar den verkliga kostnaden. I den nya prismodellen kommer priset beräknas timme för timme och summeras på din månadsfaktura.

Det nya priset kommer att vara delvis baserat på elspotpriset för elprisområde 4 och din avgift kommer att beräknas enligt modellen:

Elöverföringskostnad = (fast pris + procentsats x elspotpriset för elprisområde 4) x din elanvändning.

Ny avgiftsmodell för nätersättningen

Skånska Energi Nät byter också beräkningsmodell för nätersättning från 1 januari 2024. Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader. För att ersätta våra lokalnätsproducenter för de minskade elöverföringskostnaderna får dem en nätersättning. För att få en enhetlig beräkning i olika pristariffer har Skånska Energi Nät valt att nätersättningen till elproducenter på samma sätt kommer att bli en rörlig ersättning. Bytet innebär att den nya kWh-ersättningen per timme beräknas utifrån elspotpriset för elområde SE4 med samma beräkningsmodell som överföringsavgiften där den fasta delen varierar beroende på tariff.

Varför betalar du en överföringsavgift?

Det svenska elsystemet är uppdelat i 3 olika nivåer. Stamnätet som ägs av Svenska Kraftnät, fyra regionnät som i södra Sverige ägs av E.ON och en mängd lokala elnätsområden där Skånska Energi Nät äger 8 olika områden i Småland, Blekinge och Skåne.

Vid överföring av el genom de olika elnäten uppstår elnätsförluster i form av bland annat värme. Detta innebär att för att täcka de elnätsförluster som uppkommer pga din elanvändning så måste ytterligare lite el produceras. Elnätsbolagen måste själva köpa in den el som går förlorad vid överföringen genom elledningarna.

Du som elkonsument ska betala den andel förlustkostnader som uppkommer pga din elanvändning. Överföringsavgiften är den avgiftsmodell som ska täcka dessa kostnader. Elöverföringsavgiften på din faktura ska motsvara andelen av Svenska Kraftnäts, E.ON:s och Skånska Energi Näts gemensamma överföringskostnader fram till din elnätsanslutning.

Varför beror elöverföringsavgiften på elspotpriset?

Eftersom det är tre helt olika företag som äger elnäten fram till dig som slutkund har man också lite olika strategier för att täcka förlustkostnaderna. Svenska Kraftnät köper exempelvis sina elnätsförluster till elspotpris medan andra delar av elnätsförlusterna säkras till ett fast pris i förväg.

Eftersom en del av elnätsförlusterna köps till elspotpris påverkas dessa kostnader av variationen i elpriset och som du säkert vet har elspotpriset varit väldigt ostabilt under senaste åren.

Eftersom dagens avgifter är fasta dvs en förutbestämd avgift per kWh har kostnadsvariationen i elhandelspriset skickats från Svenska Kraftnäts och E.ON till Skånska Energi Nät i form av flera kraftiga prisjusteringar av överföringsavgiften under senaste åren. Detta har i sin tur tvingat Skånska Energi Nät att göra liknande prisjusteringar av överföringsavgiften mot våra kunder.

Från och med årsskiftet ändrar regionnätsägaren E.ON sin avgiftsmodell vilket innebär att de kommer debitera Skånska Energi Nät baserat på elspotpris i stället för en förutbestämd fast avgift.

För att prissättningen ska bli rättvis mot våra kunder och för att undvika att göra kraftiga prisjusteringar av överföringsavgiften flera gånger om året väljer vi att debitera våra kunder på samma sätt. Elöverföringskostnaden kommer därför baseras på elspotpriset för elprisområde 4 enligt följande formel.

(fast pris + procentsats som beror av elnätförlusterna som köps till elspotpris x det rörliga elhandelspriset) x din elanvändning

Alla månadens timmer summeras på din månadsfaktura till en månadsavgift.

Den nya avgiftsmodellen innebär att du som kund har möjlighet att påverka din elnätsavgift och att två kunder som under samma månad har använt lika mycket el kan ha olika elöverföringsavgifter.

Om du har möjlighet att planera din elanvändning och använda elen under timmar med lägre elpris kommer du att få en lägre överföringsavgift jämfört med om du skulle använt din el under timmar med högre elpris.

Räkneexempel

Om du som kund har ett säkringsabonnemang och under en timme använder 10 kWh och elspotpriset är 300 öre/kWh under den specifika timmen.

Din överföringskostnad för den specifika timmen beräknas enligt följande:

Fast del (20 öre/kWh inkl. moms): 20 x 10 = 200 öre = 2,0 kr

Rörlig del (5,61% av elspotpriset inkl. moms): 0,0561 x 300 x 10 = 168,3 öre = 1,683 kr

Fast del + rörlig del: 2,0 + 1,683 = 3,683 kr