16 mar 2015

Hur vet jag var min el kommer ifrån?

El som är producerad av förnybara energikällor som t ex vattenkraft, vindkraft, biobränslen eller solenergi har många namn - 100% förnybar el, grön el eller ren el. Genom att välja 100%förnybar el bidrar du till att minska koldioxidutsläppen och skapa ett bättre klimat. Men hur vet jag att just min el kommer från förnybara energikällor?

Skånska Energi levererar enbart förnybar el producerad av vattenkraft. Det innebär att vi endast köper in el som är ursprungsmärkt och miljövarudeklarerad enligt EPD (Environmental Product Declaration), en miljövarudeklaration som redovisar vilken miljöpåverkan produkterna och tjänsterna har på miljön under sin livscykel.

Hur kan jag då veta att elen jag får är just den el jag har köpt

Eftersom elen flödar fritt i elnäten kan vi inte garantera att samma el som du har köpt kommer ut i ditt eluttag. Elen kommer troligen från samma källa som den el dina grannar får. Ursprungsmärkningen blir därför en garanti på att vi som elhandelsbolag har köpt motsvarande mängd vattenproducerad el som vi har sålt till våra kunder.

Ju fler kunder som aktivt väljer att köpa el från förnybara källor, desto större blir andelen el producerad av förnybara källor i det svenska elnätet. Ju större efterfrågan av förnybar el blir, desto mer ökar intresset att investera i utbyggnaden av förnybara källor och satsa på forskning och utveckling inom området.

Av de 16 nationella miljömålen är det fyra punkter som berörs positivt vid produktion av förnybar el:

  • Begränsad miljöpåverkan – minskade utsläpp av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen.
  • Frisk luft – minskade luftföroreningar från förbränning av fossila bränslen och biobränslen.
  • Bara naturlig försurning – minskade luftföroreningar från förbränning av fossila bränslen, produktion av biobränslen.
  • God bebyggd miljö – minskad användning av ändliga resurser (fossila bränslen samt uran).

100% förnybar el är en hjärtefråga för Skånska Energi. All levererad el och de energiprojekt som Skånska Energi tillhandahåller ska baseras på och ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning