22 sep 2023

Löftena som tryggar ditt elavtal

Schysst elhandel, branschens egen märkning för trygga och ärliga elavtal, bygger på 18 löften till dig som kund. Alla måste uppfyllas. Här tittar vi närmare på dem.

 

Certifieringen Schysst elhandel har funnits sedan 2018. Framtagen av branschorganisationen Energiföretagen i samverkan med Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Varför? För att öka tryggheten för dig som elhandelskund och skapa tydligare spelregler i en bransch med flertalet oseriösa aktörer.

 

Högt ställda krav

För att ett elhandelsbolag ska få märkningen Schysst elhandel och använda den fina loggan med lampan och den öppna handen, så måste företaget leva upp till 18 krav på ärlighet och tydlighet. Kraven är högt ställda. Bara seriösa elhandlare klarar dem. Som kund ska du kunna lita fullt ut på ett företag som är certifierat för Schysst elhandel.

 

47 företag är certifierade

Det har tagit lite tid för Schysst elhandel-märkningen att slå igenom. Länge bemödade sig bara ett fåtal av landets cirka 150 elhandelsföretag om att klara certifieringen – idag lever i alla fall 47 elhandlare upp till kraven. Skånska Energi? Vi var först i Skåne och ett av de fyra första företagen i Sverige.

 

18 löften till dig som kund

De 18 kraven som Schysst elhandel-certifieringen ställer är egentligen 18 kundlöften, som elhandelsföretaget måste uppfylla för att bli godkänt. Flera av löftena är mer eller mindre självklara för alla seriösa elhandlare, som till exempel en ”enkel och korrekt beskrivning av produkten” och ”tydlig och rätt prisinformation”. Det är löften som vi hur gärna som helst ger dig som kund – och lever upp till.

 

Skydd till särskilt utsatta kunder

Ett särskilt viktigt löfte, tycker vi, är löftet om ”särskild hänsyn till utsatta kunder”. Det innebär att elhandelsföretaget inte ska ingå avtal om det finns anledning att anta att kunden har svårt att förstå innebörden i avtalet, till exempel på grund av språkförmåga eller funktionsnedsättning.

 

Din första fråga

Så, när du blir kontaktad av ett elhandelsföretag eller när du själv kollar upp vad som finns på marknaden: fråga alltid först om företaget är certifierat för Schysst elhandel. Om inte, säg tack men nej tack och gå vidare.

 

Här är de 18 löftena

Är du nyfiken på närmare hur de här 18 löftena ser ut? Okej, här kommer de:

 1. Dokumenterat ledningssystem. Elhandelsföretaget ska ha dokumentation som beskriver rutiner för hur man efterlever samtliga krav i certifieringskriterierna.
 2. Allmänna avtalsvillkor. Elhandelsföretaget ska tillämpa de allmänna avtalsvillkor som branschen och Konsumentverket kommit överens om.
 3. Särskild hänsyn till utsatta kunder. Elhandelsföretaget ska inte ingå avtal med konsumenten om det finns anledning att anta att konsumenten har svårt att förstå innebörden och konsekvenserna av att ingå ett elhandelsavtal.
 4. Tydlig avsändare. Det ska tydligt framgå för kunden vilket elhandelsföretag som säljer produkten/tjänsten och vilken verksamhet företaget bedriver.
 5. Avtal endast med nätkund. Elhandelsföretaget kan endast sluta avtal med kund som har ett elnätsavtal.
 6. Avtalsingående vid telefonförsäljning. Elhandelsföretaget ska vid uppsökande telefonförsäljning få en skriftlig accept från kunden på lämnat anbud för att avtalet ska vara giltigt.
 7. Enkel och korrekt beskrivning av produkten. Det ska tydligt framgå vilken produkt och/eller tjänst som företaget erbjuder kunden. Produkten och/eller tjänstens huvudsakliga egenskaper ska beskrivas på ett enkelt och korrekt sätt innan avtal ingås.
 8. Tydlig och rätt prisinformation. Kunden ska kunna förstå vilka komponenter i elpriset som kan förändras under avtalstiden och vilka fasta påslag som tillkommer. I det fall priset inte kan anges i förväg ska det tydligt och klart framgå hur priset beräknas.
 9. Fullmaktshantering. I de fall fullmakter används ska kunden få tydlig information om dess innebörd och omfattning.
 10. Information innan leveransstart. Kunder som skrivit avtal med ett nytt elhandelsföretag ska i rimlig tid i förväg informeras om att avtalet träder i kraft. Detsamma gäller om avtal som löper ut.
 11. Ångerrätt. Konsumenten ska informeras om sin ångerrätt av elhandelsföretaget. Ångerrätten gäller även situationer då annan part ingått avtal med konsumenten för elhandelsföretagets räkning.
 12. Konsumentens rättigheter och klagomålshantering. Konsumenten har rätt att vända sig till direkt till elhandelsföretaget för att få hjälp med klagomål och information om sina rättigheter. Elhandelsföretaget får inte finnas på den lista som Konsumenternas energimarknadsbyrå sammanställer över företag som har genererat flest klagomål.
 13. Säljarens kundservice och tillgänglighet. Kunden får inom rimlig tid hjälp vid frågor till sitt elhandelsföretag.
 14. Underleverantör. Elhandelsföretagen ansvarar för sina underleverantörers/återförsäljares, agerande till exempel telemarketingföretag, förmedlingsföretag och vitvaruföretag.
 15. Utbildning. Elhandelsföretaget ska se till att man har kvalificerad personal med kunskap om certifieringskriterierna och elmarknadens funktion, i synnerhet de regelkrav som elhandelsföretagen ska beakta.
 16. Kreditvärdighet. Elhandelsföretaget skall ha finansiell stabilitet och god kreditvärdighet, och kunna uppvisa en offentlig årsredovisning, inte ha betalningsanmärkningar eller konkursengagemang.
 17. Åtskillnad. Det är viktigt för elhandelsföretag som ingår i en koncern där även elnätsföretag ingår att respektera de gränser som finns för överföring av information mellan olika koncernföretag och att inte medvetet eller omedvetet dra fördel av koncernförhållandet på ett sätt som strider mot regelverket.
 18. Utse ansvarig på individnivå. Elhandelsföretaget ska utse en person som ansvarar för elhandelsföretagets certifiering, en så kallad certifieringsansvarig. Den certifieringsansvariga ska bevaka att certifieringskriterierna uppfylls.

 

Läs mer om Schysst elhandel på Energiföretagens hemsida: Schysst elhandel - Energiföretagen Sverige