7 sep 2022

Pressträff den 7 september om Elmarknaden

Idag, onsdag den 7 september, var det pressträff med energiminister Khashayar Farmanbar, Svenska Kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Energiministern inledde dagens presskonferens med att återigen betona det allvarliga läge som råder, inte bara i södra Sverige utan i stora delar av Europa. Läget i Sverige är till stor del koncentrerat till de två sydliga elprisområdena 3 och 4. Situationen har förvärrats av det oplanerade stoppet på Ringhals 4 som i normalfallet producerar 1100 MW el men som nu är otillgänglig till siste november 2022.

Högkostnadsskydd

Under dagens pressträff hade energiministern inga nya detaljer när det gäller det föreslagna högkostnadsskyddet, men betonade att det är viktigt att stödet även kommer företag till del för att rädda arbetstillfällen och minska risken för en allt snabbare accelererande kris.
Som tidigare meddelats är det en återbetalning och inte ett bidrag som finansieras genom så kallade flaskhalsintäkter. Enligt nuvarande prognos uppgår de till 90 miljarder kronor för år 2022 och 2023. Högkostnadsskyddet är till för hushåll, företag, föreningar och bostadsrättföreningar som får extremt höga elpriser. Fokus i föreslaget är att elpriset per kilowattimme ska hållas tillbaka, och inte att hela kostnaden ska kompenseras. Allt för att främja och motivera till energieffektivisering.

Frikoppla elpris från gaspris

Khashayar Farmanbar tog åter upp hur elpriserna på Europas elmarknad måste frikopplas från gaspriserna, som nu är otroligt höga. I dagsläget finns det en stark koppling mellan dessa priser, vilket driver upp elpriset. Målet med att frigöra elpriset från gaspriset är att vi får lägre elpriser jämfört med hur det är i dagsläget.
All tillgänglig elproduktion ska vara just tillgänglig
Svenska Kraftnät har fått ett uppdrag av regeringen att dels arbeta fram metoder för att se vad som är möjligt gällande förbrukningsreduktion hos stora energiförbrukare och hur man kan säkerställa att all tillgänglig elproduktion finns att tillgå under vintern. Trots Sveriges låga direkta beroende av rysk gas så får det spridningseffekter till södra Sverige i och med att norra Europas energimarknader är sammankopplade dels genom fysiska förbindelser, dels genom regelverk och marknadsmodeller.

All tillgänglig kraftproduktion i svenska kraftvärmeanläggningar ska säkras. Man arbetar också med att kartlägga möjlig flexibel elförbrukning och energieffektivisering. När det gäller insatser på kort sikt är energieffektivisering oerhört viktigt. Varje sparad kWh redan nu förbättrar situationen inför vintern. Även ett par procents minskning av elkonsumtionen hjälper till och här kommer alla samhällets aktörer att behöva bidra; från stat och region ner till minsta hushållskund. Berörda myndigheter samarbetar för att få till stånd koordinerade insatser.
Oavsett elhandelsavtal måste alla bidra för att motverka exceptionellt höga priser i vinter. Här är några saker du ska tänka på:

 • Varje kilowattimme som inte används blir en besparing för systemet.
 • Flytta din användning av el till de billigare timmarna för att skapa en bättre situation.
 • Släck lampor som inte behöver vara tända.
 • Sänk inomhustemperaturen med 1-2 grader och du sänker din energianvändning med 5 procent.

All tillgänglig produktion i Sverige ska komma i gång. Allt för att stärka och möjliggöra att planera och påverka för en mer hållbar och långsiktig lösning.

Elförsörjning

I grunden är vinterns elförsörjning i Sverige stabil, enligt Lotta Medelius-Bredhe, men det krävs att Forsmark 1 och Ringhals 4 kopplas in enligt nuvarande plan. I normalfall är Sverige en nettoexportör av el utom på vintern när det är som kallast, då vi är beroende av att importera el.

Möjligheten till import från grannländerna i samband med en ansträngd situation i Sverige påverkas negativt av den besvärliga situationen som redan råder i våra grannländer. Mindre mängd vatten i de norska vattenmagasinen, och begränsade möjligheter för Tyskland, Baltikum och Polen att stötta i och med den begränsade tillgången på gas. Frankrike som vanligen exporterar mycket el till sina grannländer har betydande problem med kärnkraften just nu och drygt hälften av reaktorerna är just nu inte är i gång. Detta påverkar bland annat Tysklands möjligheter att exportera el till Sverige.

Karlshamnsverket som just nu kör i princip dygnet runt kommer från den 15 november till den 15 mars i stället att ingå i den av Svenska Kraftnät upphandlade effektreserven och kommer att hållas i beredskap för att kunna startas upp vid akuta situationer. Kontinuerlig elproduktionen från Karlshamnsverket blir alltså inte tillgänglig på den allmänna marknaden.

Låg risk för bortkoppling

Alla uppmanas att spara el för att skapa bättre förutsättningar i vinter. Varje kilowattimme som sparas ger oss en bättre situation i vinter. Offentlig sektor förväntas sänka elförbrukningen med 10% i byggnader. Klimatrådgivare i kommunerna finns tillgängliga för konsultationer för både konsumenter och företag.

Om det uppstår en akut situation och det blir obalans mellan tillgång och efterfrågan, då kan Svenska Kraftnät tvingas att koppla bort last. Enligt Lotta Medelius-Bredhe är det just nu en liten risk för bortkoppling i vinter, men risken finns och alla måste vara beredda på att det i sämsta fall kan ske. Svenska Kraftnät kan på så sätt styra elförbrukningen på ett kontrollerat sätt. Självklart finns det en tydlig prioritering vem som inte ska blir bortkopplad i respektive elnätsområde, som till exempel sjukhus och annan viktig verksamhet.

Energiläget

Robert Andrén presenterad energiläget. I dagsläget har vi följande tillgångar av respektive energislag:

 • Vattenkraft: Svensk vattenkraft har normalnivåer + 4%, men i Norge är det -12%.
 • Vindkraft: Lägre till normalt
 • Gas: god gaspåfyllnad. Notera att Sverige och Danmarks gassystem sitter ihop.
  Bra fyllnadsgrad i Sverige 95 %, Danmark 94 %. Högra gasberoende i Tyskland (85,5 %) och Italien som oroar. Totalt i EU är fyllnadsgraden 82,5 %. Energimyndigheten bedömer situationen som robust, men tidigare varningsnivå 8 ligger kvar.
 • Kärnkraft: 68 % i Norden, gör att det är en låg tillgänglighet, detta på grund av förlängd revision och reparation av Ringhals 4, planerade revision i Forsmark 1 och försenad kommersiell drift av Olkiluoto 3 i Finland.
 • Bränsle: Tillgången på drivmedel som olja är god och efterfrågan hög. Tillgången på biobränsle för elproduktion och uppvärmningen är relativt god, regionala problem finns i och med ökad efterfrågan och priserna är stigande.

Till sist!

Det viktigaste medskicket vi vill göra är att alla kan hjälpa till. Genom att minska din elförbrukning och även energieffektivisera bidrar du till en besparing i elsystemet. För varje sparad kilowattimme är värdefull.

Läs tidigare information om elmarknaden – länk!

Länk till dagens pressträff

Pressmeddelande: Svenska kraftnät får uppdrag som ska motverka effekttoppar och sänka elpriset i södra Sverige. 

Bloggen innehåller aktuell information