21 mar 2024

Så fungerar det svenska elnätet

Från fyra hundra tusen volt till 230, genom tre olika elnät. Så ”färdas” elen från till exempel en kraftstation vid en av Norrlands älvar ända hem till ditt eluttag. Här får du veta lite mer om hur det fungerar.

Det svenska elnätet är ett vittförgrenat och under lång tid uppbyggt och utvecklat transportsystem för vår el. Det har till uppgift att försörja precis hela landet med el: från norr till söder, från öst till väst, från hem och hushåll till industrier, arbetsplatser och alla möjliga verksamheter. Precis som vägnätet så består elnätet av olika sorters far- och transportleder. Vi kan egentligen tala om tre olika sorters elnät som fungerar tillsammans, vart och ett med sin uppgift: stamnätet, regionnäten och lokalnäten.

Stamnätet – de stora motorvägarna

Stamnätet eller transmissionsnätet (som är den formellt korrekta benämningen) motsvarar vägnätets stora motorvägar. Stamnätet står för de stora kraftöverföringarna genom landet, framför allt från norr, där den största delen av vår el produceras, till söder, där den största delen av vår el används. Stamnätet ägs och förvaltas av det statliga affärsverket Svenska Kraftnät. Genom stamnätet transporteras elen med mellan 220 000 och 400 000 volts högspänning.

Regionnäten – de större landsvägarna

Från stamnätets motorvägar förgrenas och fördelas sedan eltrafiken ut på de olika regionnätens större landsvägar. Regionnäten ägs och drivs av fem större regionnätselbolag, ett av dem är Eon som ansvarar för Skånes regionnät. Regionnäten håller mellan 40 000 och 120 000 volts högspänning.

Lokalnäten – landsvägar, småvägar och gator

Från regionnätens större landsvägar fördelas elen vidare på lokalnätens mindre landsvägar, småvägar och gator. Sveriges lokalnät ägs och förvaltas av ett hundratal olika elnätsföretag, många med lokal anknytning. Ett av dem är vi på Skånska Energi, med ett lokalnät bestående av cirka 200 mil elledningar och med cirka 19 000 kunder anslutna. Vårt elnät liksom de flesta andra lokalnät består dels av högspänningsledningar på 10 000-20 000 volt, dels av lågspänningsledningar som för strömmen den sista biten ut till alla användare. Hela vårt lågspänningsnät är sedan många år nedgrävt i marken för ökad säkerhet.

Därför förändras spänningen

När elen till slut kommer ut ur ditt eluttag därhemma har den en spänning på 230 volt. Från 400 000 volt till 230 – varför det och hur? Jo: när elen ska transporteras riktigt långa sträckor, så som i stamnätet, är det både praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt med riktigt hög spänning, då det minskar överföringsförluster av el på vägen. I regionnäten och lokalnäten är avstånden kortare, och därmed minskas spänningen stegvis. Men hur? Jo, i ställverk och transformatorstationer där elens spänning transformeras, omvandlas, till allt lägre spänning.