16 maj 2024

Så produceras din förnybara el

Du som väljer förnybar el från Skånska Energi väljer också förnybar el från svensk vattenkraft. Här berättar vi hur vattenkraft produceras och varför den är så viktig för energiomställningen.

I dagsläget är vattenkraften inte bara den största förnybara energikällan i Sverige, den är vår största energikälla över huvudtaget. År 2022 stod vattenkraften för 40,9 procent av Sveriges totala elproduktion, följt av kärnkraften med 29,4 procent och vindkraften med 19,4 procent.

Till skillnad från de andra två stora förnybara energislagen solenergi och vindkraft har vattenkraften den stora och viktiga fördelen att den kan regleras. När det är mörkt = ingen solenergi. När det är vindstilla = ingen vindkraft. Vatten däremot kan vi lagra i dammar vid kraftverken, för att sedan anpassa produktionen av vattenkraftsel efter behov och efterfrågan.

Därför är en fortsatt stor produktion av förnybar och reglerbar vattenkraftsel en så viktig del av energiomställningen, det vill säga vår strävan att fasa ut all fossil energi (som kol och olja) men inte fossilfri energi (som kärnkraft tillhör). Med allt mer oförutsägbar sol- och vindenergi i ”energimixen” står vattenkraften för ovärderlig trygghet och stabilitet.

Så produceras vattenkraftsel

Men hur fungerar vattenkraft egentligen? Och hur produceras den? Låt oss ta en närmare titt på det i några punkter:

  • Vattenkraft får vi när vi tar tillvara på den rörelseenergi som finns i strömmande vatten.
  • När vi leder strömmande vatten genom turbinerna i ett vattenkraftverk snurrar vattnet runt turbinernas blad.
  • Bladen fångar upp rörelseenergin som turbinen leder vidare till en generator.
  • Generatorn omvandlar rörelseenergin till el.
  • Vattenkraftverket skickar ut elen på elnätet.

Vattnets eviga kretslopp

Men hur och varför strömmar då rörelseenergirikt vatten i våra älvar och åar? Det strömmande vattnet som ger vattenkraft är en följd av vattnets ständiga kretslopp på vår jord, en energikälla som inte kommer att ta slut och hela tiden förnyas. Så här ser kretsloppet ut:

  • När solens strålar värmer vattenytan på hav och sjöar avdunstar vatten – det vill säga förångas – och stiger upp, för att sedan kylas av och falla ner igen som regn eller snö.
  • Vattnet och snön (när den smälter) rinner sedan ut och samlas upp i våra vattendrag, som för vattnet ut och tillbaka i hav och sjöar, och så börjar kretsloppet om. Förnybart som sagt!
  • Det vattenkraftverken gör är att ”låna” det strömmande vattnet en stund på vägen för att utvinna rörelseenergin.

(Vattnets kretslopp sätts alltså igång av solens värme, så på så sätt kan man faktiskt säga att vår vattenkraft är en form av omvandlad solenergi!)

Dammarnas gigantiska magasin

Vattenkraft produceras på två olika sätt: antingen med hjälp av fördämningar som reglerar vattenflödet till kraftverket, eller genom så kallad strömvattenkraft då vattnet strömmar fritt och inte däms upp.

  • Fördämningar kan göras både genom att reglera en befintlig sjö och genom att bygga dammar. Dammar byggs både för att kunna lagra vattnet och för att kunna öka vattnets fallhöjd (och därmed också rörelseenergin) till kraftverket.
  • Dammarnas stora – ibland gigantiska – magasin samlar upp vatten från älvar och åar och lagrar det, vilket gör det möjligt att reglera produktionen efter behov och säsong. Vatten som samlas vid vårens snösmältning till exempel kan lagras i dammarna för att sedan användas under vinterhalvåret då vår elförbrukning är högre.

Vår viktiga baskraft

Vattenkraften är en mycket viktig del av vår baskraft, det vill säga den el som alltid behövs och som är grundläggande för vårt samhälle. I Sverige finns cirka två tusen vattenkraftverk. De stora kraftverken vid älvarna i Norrland står för 80 procent av den vattenkraftsel som produceras, men det finns även gott om mindre kraftverk som bidrar till hållbar produktion av förnybar el och till att göra energisystemet stabilt. År 2022 producerades totalt 169, 9 terrawattimmar (TWh) el i Sverige (1 TWh = 1 000 gigawatttimmar (GWh) = 1 miljard kilowattimmar (KWh). Av dem stod vattenkraften för 63.9.

Schysst elavtal med förnybar vattenkraft

Har du läst så här långt och kommit att inse att du faktiskt inte har ett elavtal som ger dig bara 100 procent förnybar el från vattenkraft? Du, det är lätt att ordna. Teckna elavtal hos Skånska Energi så får du precis det – och dessutom ett garanterat schysst och ärligt elavtal enligt branschens certifiering Schysst elhandel. Läs mer: Teckna elavtal här (skanska-energi.se)