6 okt 2022

Vad händer om elen stängs av i vinter?

Om det uppstår effektbrist kan elanvändare i Sverige få sin el avstängd. I södra Sverige finns det en ökad risk för bortkoppling, vilket beror på flera olika faktorer. Vi vill här förtydliga varför det kan ske, att det är Svenska Kraftnät som fattar beslut om bortkoppling och vad vi som elnätsföretag måste göra.

Sedan i maj har det svenska kraftsystemet haft en sämre utveckling. Svenska Kraftnät konstaterar i sin kalkyl att vi inte kommer kunna importera den el vi behöver i vinter, vilket ökar risken för effektbrist i södra Sverige.

- Vi har gått från låg till reell risk, vilket innebär att vi kan tvingas koppla bort elanvändare i vinter, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska Kraftnät.

Vi har aldrig tidigare drabbats av elbrist i Sverige. Risken för att det ska inträffa är som störst under kalla och vindstilla vintrar då det går åt mycket energi för att värma bostäder och lokaler.

– Under en normal vinter är Sverige beroende av import 36 timmar för att upprätthålla effektbehovet. Att det inte är mer beror dels på att inhemsk elproduktion har ökat successivt samtidigt som överföringskapaciteten av el från norra Sverige till södra har varit hög. Men det vi ser nu är att när vi som bäst behöver importera el finns den kanske inte att tillgå, säger Erik Ek på Svenska Kraftnät.

Varför blir det så här?

  • En orsak till den ökade effektbristen är att Ringhals 4 inte startar upp enligt plan utan kommer vara bortkopplad fram till början av 2023. Det medför ett utökat behov av import. 
  • En annan orsak är att elproduktionen i våra grannländer och i Europa minskar påtagligt samtidigt som det fortsatt inte sker någon elhandel mellan Europa och Ryssland. 

Om vi när det är som kallast i vinter överstiger tillförlitlighetsnormen* enligt europeisk lagstiftning finns det en risk att elförbrukningen i delar av södra Sverige måste kopplas bort. 

– Det är en stor fördel att det svenska kraftsystemet är en del av det europeiska elsystemet. I våra olika länder har vi olika kraftslag som kompletterar varandra. Men nu har vi ett mycket ansträngt försörjningsläge i våra grannländer på grund av en rad omvärldsfaktorer, säger Erik Ek.

Några faktorer som kan påverka situationen positivt är om gaslagren fylls på, att de franska kärnkraftverkens produktion ökar och att vattenmagasinen ökar i södra Norge. Dessa ”om” kan vi inte påverka. Men det som var och en av oss kan påverka är den egna förbrukningen. Både hemma och på arbetet. Med minskad förbrukning och att vi använder mindre el när den är som dyrast förbättras situationen för oss alla. 

– Om vi svenskar sänker elförbrukningen eller flyttar förbrukningen med till exempel två procent från den period då förbrukningen är som störst i vinter minskar risken för bortkoppling fem gånger, säger Erik Ek.

Så förutom att du minskar dina egna kostnader, så vinner även samhället i stort på det. Har du dessutom ett timavtal finns det även möjlighet att du får ett lägre kWh-pris jämfört med det rörliga som är beräknat per månad. 

Bortkoppling – vad vet vi?

Varken vi eller Svenska Kraftnät vet i dag hur länge en eventuell bortkoppling kommer pågå. Men det vi vet, enligt nuvarande beräkningar, är att bortkoppling av el under en vinterdag med maxförbrukning kan bli mellan 200-600 MW. Detta motsvarar som mest cirka två procent av den totala elförbrukningen i Sverige. Störst risk för bortkoppling finns i södra Sverige eftersom elbristen är som störst här.

Kom ihåg att detta är ett antagande utifrån nuvarande beräkningar och inte något som är säkerställt att det kommer att ske. Ingen vet idag om det faktiskt blir av.

Det är inte Skånska Energi som beslutar om vem som blir bortkopplad

Eftersom elbrist hotar elförsörjningen i hela landet kan Svenska Kraftnät beordra nätföretagen att koppla bort delar av elnätet. På så sätt räddas då elnätet från kollaps. När Svenska Kraftnät beslutar om att beordra frånkoppling, hur mycket som ska kopplas bort och i vilka områden detta ska ske, så kallas detta för Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK).

När denna order kommer har regionnätsföretaget, som i Skåne är Eon, 15 minuter på sig att genomföra denna manuella förbrukningsfrånkoppling (MFK).

Att ha strömavbrott, både planerade och akuta, är något som alla hushåll är vana vid. Men denna bortkoppling styrs och planeras inte av Skånska Energi elnät eller andra elnätsbolag i Sverige, utan detta är alltså ett beslut och order som kommer från Svenska Kraftnät.

På grund av att tiden - från order till att frånkoppling ska ske - är så kort har vi som elnätsföretag inte möjlighet att förvarna när, vem och hur länge bortkopplingen kommer vara. Om situationen uppstår har vi som mål att MFK-informera så fort vi bara kan, genom våra befintliga kanaler som hemsida och sms-utskick.

Enligt Svenska Kraftnät kommer bortkoppling sannolikt att röra sig om timmar när förbrukningen är som högst, vilket är tidig morgon och sen eftermiddag, och när det är kallt samt produktionen av vindkraft låg. I de fall längre bortkoppling skulle behövas så kan det bli en så kallad roterande bortkoppling. Detta innebär att olika områden kopplas bort under en viss tid.

Kännetecken när risken för bortkoppling är som störst är när det är:

  • Kallt
  • Vindstilla
  • Höga elpriser

Styrel prioriterar hur frånkopplingen sker

För att minska konsekvenserna för samhället vid elbrist har Energimyndigheten utvecklat en process som kallas Styrel. Läs om styrel på energimyndigheten.se.

Styrel har som syfte att prioritera samhällsviktiga elanvändare och prioriteringen ligger till grund för den ordning vi som elnätsföretag utför den manuella bortkopplingen.  Som samhällsviktiga och prioriterade verksamheter räknas till exempel: Sjukhus, äldreboenden, räddningstjänst och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer.

Svenska kraftnät bestämmer när och hur stora effekter som åter kan tillkopplas med hänsyn till produktions- och överföringsförmågan på nationell nivå. Det är efter det som vi på Skånska Energi måste förhålla oss.
På regional och lokal nivå måste vi som elnätföretag ta hänsyn till att återinkopplingen sker stegvis och kontrollera så att "strömrusning" och överbelastning undviks i elnätet.

Vad kan du göra?

Du behöver vara förberedd på strömavbrott och de följder det kan medföra. Det gäller Sveriges alla hushåll, oavsett hur och var du bor.

Respektive kommun har det övergripande ansvaret och måste koncentrera sina insatser till de människor som är i störst behov av hjälp, t.ex. gamla och sjuka. Då krävs det att var och en tar ett eget ansvar för att hjälpa sig själv och andra i sin omgivning.

För dig som berörts av ett avbrott med anledning av förbrukningsfrånkoppling är ett tips att stänga av vissa av dina apparater eller delar av din anläggning.

Detta för att förhindra att allt kopplas på samtidigt när strömmen kommer tillbaka och att det därför skapar efterföljande avbrott med anledning av den återvändande lasten. Den återvändande lasten (eller startströmmen) är många gånger högre än vad lasten var innan förbrukningsfrånkopplingen aktiverades.

När du som kund hjälper till och stänger av dina apparater skapar du möjlighet för oss på Skånska Energi att snabbare koppla tillbaka drabbade kunder. Det minimerar också risken för dig att dina huvudsäkringar går sönder och att du fortsatt har avbrott med anledning av det.

Svara på Energimyndighetens frågor för att få veta om du är tillräckligt förberedd.

Läs gärna broschyrerna som Energimyndigheten tagit fram:

Självklart är det bra om alla inte bara minskar sin förbrukning generellt, utan även använder mindre el under de dyraste timmarna. Detta gynnar inte bara din plånbok (eftersom du får minskad elförbrukning) utan även elnätet som helhet. 

FAKTA 

Mer fakta och information finns på Svenska Kraftnät, Energimyndigheten, Energiföretagen 

Läs fler aktuella ämnen på vår blogg