13 nov 2017

Varför finns elcertifikat - och vad är det?

En liten del av priset du betalar för din el går till att främja utbyggnaden av den förnybara elproduktionen - genom systemet med så kallade elcertifikat.

Kostnaden du betalar för din el består till större del av skatter än av det faktiska elpriset vi på Skånska Energi (eller något annat elhandelsföretag) erbjuder. För varje kilowattimme (kWh) el du köper läggs ett fast energiskattebelopp till på (för närvarande) 32,5 öre. Därtill kommer moms på 25 procent av hela summan av elpris och energiskatt.

Exempel: för en kilowattimme med elpriset 35 öre betalar du, med energiskatt och moms pålagd, 84,4 öre. (OBS! Från och med den 1 januari 2018 kommer energiskatten på el att debiteras från elnätsföretaget.)

Stöd till förnybart

Lite mindre känd är den så kallade elcertifikatsavgiften, som läggs på elpriset före skatt och moms. I exemplet ovan står det ”rena” elpriset för 32 av de 35 örena per kilowattimme och elcertifikatsavgiften för 3 öre.

Vad är då ett elcertifikat och varför måste du betala för det?

Energisäljare Roger Karlsson förklarar.

– Elcertifikaten är ett statligt, marknadsbaserat subventionssystem för att främja utbyggnaden av förnybar energi, framför allt vindkraft och solenergi men även viss vattenkraft, vågkraft och biobränsle. För varje megawattimme (MWh, 1 MWh = 1 000 kWh) producerad förnybar el får elproducenten i fråga ett elcertifikat. Samtidigt måste alla elhandelsföretag köpa elcertifikat motsvarande en andel – eller kvot – av sin elförsäljning, säger Roger.

Säljs på en marknad

– Elproducenterna lägger ut sina elcertifikat till försäljning på en särskild marknadsplats, där elhandelsföretagen kan köpa de elcertifikat man behöver. Priset varierar med tillgång och efterfrågan.
Elcertifikaten ger producenterna av förnybar el trygghet och en extra intäkt som till exempel kan göra nya investeringar i verksamheten möjliga.

Sedan systemet infördes 2003 har också produktionen av förnybar el ökat kraftigt. Ökad produktion innebär fler utfärdade elcertifikat på marknaden, och med ökad tillgång på elcertifikat har priset för dem sjunkit. För närvarande kostar ett elcertifikat cirka 70 kronor (att jämföra med cirka 370 kronor i augusti 2008).

FAKTA: Elcertifikat

  • Systemet med elcertifikat infördes 2003 för att främja utbyggnaden av förnybar elproduktion. Systemet har förlängts flera gånger, senast i år fram till 2045.
  • Målen med systemet har nåtts och höjts flera gånger. Gällande mål är en ökning av den förnybara elproduktionen med 48 terawattimmar från 2002 till 2030 (1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh) till 2010.
  • Kvotplikten kallas den andel av såld el som elhandelsföretagen måste köpa elcertifikat för, och justeras av Energimyndigheten. Kvotplikten för 2017 är 24,7%, men höjs 2018 till 29,9%, och 2019 till 31,2%.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal