8 nov 2019

Vi gör industrin mer hållbar

Genom att erbjuda industrin grön el och klimatsmarta och effektiva energilösningar bidrar vi på Skånska Energi aktivt till FN:s globala mål 9.

Som energibolag har Skånska Energi både ett ansvar och unika möjligheter att göra skillnad och bidra på ett positivt sätt till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Av de 17 målen har vi valt ut fyra som ligger nära vår kärnverksamhet som vi arbetar aktivt med. Här är det andra.

Globalt mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Med infrastruktur menas de strukturer och anläggningar som säkrar grundläggande funktioner i samhället, framför allt system för transport och överföring som vägar, järnvägar, elnät och telenät med mera. En hållbar infrastruktur stärker och binder ihop samhällen och regioner och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling.

Så bidrar vi på Skånska Energi

  • Ett väl fungerande elnät är av största vikt för ett fungerande samhälle. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vårt elnät – inte minst genom att göra det mer hållbart och driftsäkert.
  • Vi ersätter bit för bit våra luftburna högspänningsledningar med markbunden kabel för ett driftsäkrare elnät. I det arbetet ingår att ta bort gamla kreosotstolpar och frigöra mark som kan användas till andra ändamål.

Vi hjälper industrin att bli mer hållbar på tre olika sätt:

  1. genom att erbjuda 100 % grön el
  2. genom att erbjuda förnybara energilösningar som bidrar till både minskade utsläpp och minskad elförbrukning
  3. genom att erbjuda hjälp med energioptimering i verksamheten. 

Fakta: FN:s globala mål

  • FN:s globala mål för en hållbar utveckling består av 17 mål och 169 delmål och antogs 2015 av FN:s medlemsländer.
  • Bakom målen finns fyra övergripande mål till 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt – lösa klimatkrisen.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal