15 nov 2022

Varför exporterar vi el?

Här förklarar vi varför vi måste exportera el och hur elhandelskunder i södra Sverige kommer i kläm mellan två olika system.

Varför exporterar vi el?
Även när vi behöver den själv och det leder till högre priser, framför allt här i södra Sverige?
Det korta svaret på de frågorna är: för att vi måste.

Vi är en del av EU:s inre marknad

Som medlemsland i EU är Sverige del av EU:s inre marknad, inom vilken det inte får förekomma några handelshinder. Att begränsa exporten av el för att vi behöver elen själv betraktas som ett handelshinder. Därför måste vi i Sverige exportera el om det finns en efterfrågan hos våra grannländer.

Överskott norr, underskott i söder

Grundproblemet på den svenska elmarknaden är skillnaderna mellan norra och södra Sverige och de bristande resurserna att utjämna dess skillnader. Norra Sverige har mycket stor produktion av billig el – framför allt vattenkraft – och ett stort överskott på el. Södra Sverige har för liten produktion sett till behovet och har ofta underskott på el. En hel del el överförs från norra till södra Sverige, men överföringskapaciteten är begränsad och inte tillräcklig sett till behoven.

Större prisskillnader än någonsin

Därtill är Sverige indelat i fyra elprisområden. I område 1 och 2 som är norra Sverige är priserna oftast lägre än i område 3 och 4 som är södra Sverige (vi i Skåne tillhör område 4). Under de perioder av exceptionellt höga elpriser som vi upplevt under det senaste året har prisskillnaderna varit större än någonsin.

Är allt danskarnas fel?

Vill man raljera kan man säga att allt är danskarnas fel! Inte bara att vi måste exportera el, utan också att vi i Skåne och område 4 alltid (nästan) får betala mest i Sverige för elen. Under tidigt 2000-tal försökte nämligen Svenska Kraftnät periodvis begränsa elexporten till Danmark för att undvika elbrist i södra Sverige på grund av bristande överföringskapacitet. 2006 protesterade danska branschorganisationen Dansk Energi mot denna exportbegränsning till EU-kommissionen. 2010 krävde kommissionen att Svenska Kraftnät hanterar begränsningar i det svenska elnätet på annat sätt än att diskriminera användare i andra delar av Europa. Svenska Kraftnäts ”lösning” blev att dela in Sverige i de fyra elprisområden vi haft sedan dess. 

I kläm mellan två system

Nå, raljera kan vara roligt men är förstås inte alltid så rättvisande. Det är dels bristen på elproduktion i södra Sverige och dels bristen på överföringskapacitet av el från norra till södra Sverige som gör att södra Sveriges elkunder i praktiken drabbas så hårt av kombinationen stor svensk elexport och rekordhöga priser på grund av den europeiska energikrisen. På så vis kan man säga att vi här i Skåne och södra Sverige kommer i kläm mellan två olika system: å ena sidan den europeiska energimarknaden, å andra sidan den svenska indelningen i elprisområden.

Läs mer om elmarknaden här Se aktuellt spotpris i vår app.