Avtalsvillkor

Avtalsvillkor

Skånska Energi AB:s särskilda avtalsvillkor för konsumenter. Reviderade 26 juni 2023

1 Tillämpning

1.1 Dessa avtalsvillkor gäller då Skånska Energi AB eller annat bolag inom samma koncern (”Leverantören”) levererar el till en elanvändare (”Kunden”). Dessa villkor utgör en integrerad del av parternas elhandelsavtal.
1.2 Parternas avtal innefattar även elbranschens vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument (f.n. EL 2012 K (rev 2). De allmänna avtalsvillkoren och dessa avtalsvillkor kan erhållas via Leverantörens webbplats eller beställas från kundservice. Vid eventuella motstridigheter mellan avtalshandlingarna äger de inbördes prioritet i följande ordning: eventuella individuella villkor, dessa avtalsvillkor och allmänna avtalsvillkor.
1.3 Leverantören äger rätt att ändra dessa avtalsvillkor genom skriftlig underrättelse till Kunden. De nya villkoren får börja tillämpas tidigast två månader efter det att sådan underrättelse har skickats.
1.4 Om parterna ingått ett tidsbestämt avtal gäller med ändring av punkten 6.1 tredje stycket i de allmänna avtalsvillkoren att Leverantören tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före en bindningstids upphörande informerar Kunden skriftligen om tidpunkten för avtalets upphörande och konsekvenserna därav.

2 Giltighet

Avtalet är giltigt från den dag då Leverantören accepterat Kundens beställning. Skriftligt avtal ska upprättas på begäran av endera parten. Sedvanlig kreditprövning får ske och kan leda till att beställningen inte accepteras.
2.2 För avtal som ingås på distans har kund enligt distansavtalslagen rätt att inom 14 dagar ångra köpet, genom att kontakta Leverantören via mail, brev eller telefon. Ångerfristen börja gälla från den dag avtal ingåtts. Om kund utövar ångerrätt efter att leverans påbörjats kommer kund att faktureras enligt avtalat pris för den period som leverans skett enligt avtal. Detta förutsätter att kund uttryckligen har begärt att leverans ska påbörjas under ångerfristen. Om leveransskyldighet kvarstår efter datum för hävt avtal kommer leverans att ske enligt villkor Skånska Energi Anvisat Avtal till vid var tid gällande ordinarie pris. För utövande av ångerrätten finns ett standardformulär på konsumentverkets webbplats.

3 Omfattning m.m.

3.1 Avtalet omfattar den faktiska elförbrukningen i överenskomna uttagspunkter. Leverantören ansvarar inte för att överenskommen leveransstart försenas till följd av att Kunden lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter av betydelse för Leverantörens försäljningsåtagande.

3.2 Kunden svarar själv för det rätta fullgörandet av eventuella kvarstående förpliktelser enligt tidigare avtal med annat elhandelsföretag eller annan elleverantör.

3.3 Kund som erhållit tillstånd från Statens energimyndighet att hantera egen kvotplikt ska meddela detta till Leverantören för befrielse från avtalad elcertifikatsavgift. Upphör sådant tillstånd att gälla ska Kunden ofördröjligen underrätta Leverantören därom.

4 Skatter och avgifter m.m.

4.1 Angivna priser gäller, om inte annat uttryckligen anges, exklusive gällande mervärdesskatter. Vid ändring av befintliga, eller införande av nya, lagstadgade avgifter äger Leverantören rätt att utan föregående underrättelse till Kunden justera priset i motsvarande mån. Detta gäller även under pågående bindningstid.

4.2 Leverantören har vidare rätt att ändra angivna priser om den svenska elmarknadens indelning i elområden ändras eller om annan ändring av elmarknadens funktionssätt (t.ex. införandet av en gemensam nordisk elmarknad) föranleder ökade kostnader för Leverantören i anledning av dess fullgörande av avtalet.

4.3 Aktuella priser presenteras på Leverantörens webbplats.

5 Betalning och fakturering

5.1 Om parterna inte har överenskommit annat sker avräkning och fakturering månadsvis i efterskott. I de fall Kundens förbrukning är av ringa omfattning kan dock avräkning och fakturering komma att ske varannan månad.
5.2 Om parterna inte har överenskommit annat ska betalning vara Leverantören tillhanda senast inom tjugo (20) dagar efter aktuellt fakturadatum.
5.3 Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).
5.4 Information om Leverantörens betalnings- och faktureringsalternativ kan fås genom Leverantörens webbplats eller kundservice.

6 Överlåtelse av avtal

Kunden äger inte rätt att utan Leverantörens föregående skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan. Leverantören äger rätt att överlåta hela eller delar av avtalet på annan.

7 Avtalets upphörande

7.1 Vid Kundens avflyttning från uttagspunkten upphör avtalet att gälla. Parterna kan dock överenskomma att avtalet ska gälla för ny uttagspunkt.
7.2 Om Kunden avslutar avtalet i förtid, eller avtalet i annat fall upphör i förtid på grund av omständighet hänförlig till Kunden, har Leverantören rätt till ersättning från Kunden. Den administrativa avgiften ska täcka Leverantörens merkostnader vid avtalsbrott. Om avtalet avser Fast elpris ska Kunden utge ersättning med skillnaden mellan det avtalade elpriset och det vid uppsägningen gällande elpriset för motsvarande produkt, multiplicerat med Kundens uppskattade förbrukning för kvarvarande avtalsperiod. Uppskattad kvarvarande förbrukning ska beräknas utifrån Kundens av elnätsföretaget registrerade årsförbrukning. Kvarvarande avtalsperiod beräknas i hela månader. Utöver nu angiven ersättning ska Kunden även betala återstående månadsavgifter samt en administrativ avgift på 500 kr per uttagspunkt. För avtal avseende Mixat elpris eller Vintersäkrat elpris gäller ovanstående beräkningssätt för den fasta delen av avtalet.
7.3 Kundens ersättningsskyldighet enligt punkten 7.2 ovan ska gälla även om Kunden avslutar avtalet innan elleveransen påbörjats. Detta gäller dock inte om avtalet avslutas till följd av att Kunden utnyttjar eventuell ångerrätt.
7.4 Om Kunden säger upp sitt elavtal vid avtalsperiodens utgång och ny elleverantör ej sökt leverans, får kund ett anvisat avtal tills den nya leverantören tar över leveransen.

8 Behandling av personuppgifter

För att Leverantören ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt Avtalet kan Leverantören komma att behöva behandla personuppgifter om Kunden eller Kundens personal. Information om Leverantörens behandling av personuppgifter och Kundens rättigheter och skyldigheter i anledning av sådan behandling framgår av Leverantörens webbplats: www.skanska-energi.se/kontakta-oss/integritetspolicy.  Om Kund inte har tillgång till internet kan Kund kontakta Leverantörens kundservice via telefon 046-507 00.

9 Konsumentinformation

Information om konsumenträttigheter, klagomålshantering och övrig information gällande avtal, elpriser och villkor kan fås genom Leverantörens webbplats, www.skanska-energi.se eller kundservice via telefon 046-507 00. Detsamma gäller information om Leverantörens miljöarbete, elens ursprung och dess miljöpåverkan. Vid eventuell tvist och behov av stöd för tvistlösning kan Kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) en statlig myndighet. De har som huvudsaklig uppgift att opartiskt, och utan avgift för parterna, pröva konsumenttvister. Mer information finns att hämta på www.arn.se Postadress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

10 Särskilda villkor för olika avtalsformer

10.1 ”Fast elpris” avser ett avtal på bestämd tid. Priset för levererad el beräknas utifrån ett på förhand bestämt pris per kWh för aktuellt elområde. I det på förhand bestämda priset ingår kostnader för ursprungsgarantier, elcertifikat och samtliga andra anskaffningskostnader. Till elpriset tillkommer månadsavgift som är oförändrad under avtalsperioden samt moms. Avtalet kan inte omförhandlas under pågående avtalsperiod. Om ingen part sagt upp avtalet senast en (1) månad innan avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med till då gällande villkor för avtalsformen Rörligt elpris. Inför den automatiska förlängningen kommer Leverantören skicka ut en påminnelse till kund.
10.2 ”Rörligt elpris” avser ett avtal som gäller tills vidare. Elpriset utgörs av ett för leveransmånaden volymvägt månadsmedelpris. Detta baseras på den nordiska energibörsens spotprisnoteringar för aktuellt elområde och den aggregerade förbrukningsprofilen på timbasis hos Leverantörens schablonavräknade kunder. Elpriset inkluderar ursprungsgarantier, anskaffningskostnader samt elcertifikat. Till elpriset tillkommer avtalat påslag, månadsavgift samt moms. Leverantören äger rätt att under avtalstiden ändra påslag och månadsavgift genom skriftlig underrättelse till Kunden. De nya villkoren får börja tillämpas tidigast två månader efter det att sådan underrättelse har skickats. Avtalet kan sägas upp av Kunden med en (1) månads uppsägningstid.
10.3 ”Timpris” avser ett avtal som gäller tills vidare. Priset för levererad el beräknas månadsvis i efterhand och baseras på den nordiska energibörsens prisnoteringar timme för timme för aktuellt elområde. Elpriset inkluderar ursprungsgarantier, anskaffningskostnader samt elcertifikat. Till elpriset tillkommer avtalat påslag, månadsavgift samt moms. Leverantören äger rätt att under avtalstiden ändra påslag och månadsavgift genom skriftlig underrättelse till Kunden. De nya villkoren får börja tillämpas tidigast två månader efter det att sådan underrättelse har skickats. Avtalet kan sägas upp av Kunden med en (1) månads uppsägningstid räknat från närmast kommande månadsskifte.
10.4 ”Mixat elpris” avser ett avtal på bestämd tid och består av en avtalad fördelning mellan Fast elpris och Rörligt Elpris. Fast elpris för levererad el beräknas utifrån ett på förhand bestämt pris per kWh för aktuellt elområde. I det på förhand bestämda priset ingår kostnader för elcertifikat och samtliga andra anskaffningskostnader. Rörligt elpris utgörs av ett för leveransmånaden volymvägt månadsmedelpris. Detta baseras på den nordiska energibörsens spotprisnoteringar för aktuellt elområde och den aggregerade förbrukningsprofilen på timbasis hos Leverantörens schablonavräknade kunder. Elpriset inkluderar anskaffningskostnader samt elcertifikat. Till elpriset tillkommer avtalat påslag. Utöver ovanstående tillkommer det ursprungsgarantier och en månadsavgift som är oförändrad under avtalsperioden samt moms. Om kundens förbrukning avviker från avtalad fastprisvolym förbehåller sig Leverantören rätt att debitera Kunden för dessa avvikelsekostnader. Den avvikande volymen debiteras med skillnaden mellan avtalat elpris och genomsnittligt volymvägt spotpris på Nord Pool under aktuell månad i aktuellt elområde. Om ingen part sagt upp avtalet senast en (1) månad innan avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med till då gällande villkor för avtalsformen Rörligt elpris. Inför den automatiska förlängningen kommer Leverantören skicka ut en påminnelse till kund.
10.5 ”Vintersäkrat elpris” avser ett avtal på bestämd tid. Priset för levererad el beräknas under vissa i avtalet angivna månader utifrån ett på förhand bestämt pris per kWh för aktuellt elområde. I det på förhand bestämda elpriset ingår kostnader för ursprungsgarantier, elcertifikat och samtliga andra anskaffningskostnader. Under övriga månader utgörs priset av ett för leveransmånaden volymvägt månadsmedelpris. Detta baseras på den nordiska energibörsens spotprisnoteringar för aktuellt elområde och den aggregerade förbrukningsprofilen på timbasis hos Leverantörens schablonavräknade kunder. Elpriset inkluderar ursprungsgarantier, anskaffningskostnader samt elcertifikat. Till elpriset tillkommer avtalat påslag. Under hela avtalsperioden tillkommer månadsavgift, vilken är oförändrad under avtalsperioden samt moms. Under avtalsperioden när priset utgörs av ett för leveransmånaden volymvägt månadsmedelpris, har Kunden rätt att byta till ett avtal om fast elpris till då gällande villkor. Detta med en (1) kalendermånads varsel,
räknat från närmast kommande månadsskifte, avtalsperioden ska vara minst lika lång som befintlig avtalsperiod vid dåvarande avtalstecknande. Om ingen part sagt upp avtalet senast en (1) månad innan avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med till då gällande villkor för avtalsformen Rörligt elpris löpande. Inför den automatiska förlängningen kommer Leverantören skicka ut en påminnelse till kund.
10.6 ”Anvisat avtal” avser ett avtal som gäller tillsvidare. Elpriset utgörs av ett för leveransmånaden volymvägt månadsmedelpris. Detta baseras på den nordiska energibörsens spotprisnoteringar för aktuellt elområde och den aggregerade förbrukningsprofilen på timbasis hos Leverantörens schablonavräknade kunder. Elpriset inkluderar ursprungsgarantier, anskaffningskostnader samt elcertifikat. Till elpriset tillkommer avtalat påslag, månadsavgift samt moms. Leverantören äger rätt att under avtalstiden ändra påslag och månadsavgift genom skriftlig underrättelse till Kunden. De nya villkoren får börja tillämpas tidigast två månader efter det att sådan underrättelse har skickats. Avtalet kan sägas upp av Kunden med fjorton (14) dagars uppsägningstid.
10.7 Avtalsformerna enligt punkt 10.2, 10,4 och 10.5 kräver att leveranspunkten är schablonavräknad, medan avtalsformen 10.3 kräver att leveranspunkten är timavräknad.
10.8 Eventuella rabatter gäller endast under den avtalade perioden. Förlängning av avtalet görs på då gällande villkor.