5 jan 2022

Elbrist och effektbrist på fem minuter

Har vi verkligen elbrist? Eller har vi effektbrist? Eller har vi både och? Här förklarar vi snabbt två begrepp som nämns mycket just nu – och några till.

Under denna höst och tidiga vinter med mycket höga elpriser sägs det ofta i artiklar, debatter och liknande att Sverige har elbrist. Nästan lika ofta sägs det att vi inte har elbrist utan effektbrist och att det är den som ger särskilt höga pristoppar.

Här kan du läsa vad elbrist och effektbrist innebär. Vill du veta mer om varför elen är dyr just nu så förklarar vi det här

Elbrist

Elbrist uppstår när produktionen av el inte räcker för att täcka användningen av el. I Sverige har vi de senaste tio åren producerat mer el än vi använder och även kunnat exportera en hel del – sett över hela året. Så även i år. Därför har vi inte elbrist i Sverige.

Effektbrist

Elektrisk effekt är den mängd el vi använder vid en viss tidpunkt. Den mängden kan variera väldigt mycket, såväl i hemmet som i samhället i stort. På vintern till exempel behöver vi i Sverige varje dag och varje timme mycket mer el för vår uppvärmning än vi gör på sommaren. Effektbrist uppstår när den el som finns tillgänglig i vårt elsystem i stunden inte räcker till för vårt behov i stunden. Effektbrist kan inträffa i Sverige vid enstaka tillfällen. Det finns välgrundade farhågor för att risken för effektbrist har ökat och kommer att fortsätta öka.

  • Effektbrist hemma: Kanske har du varit med om att en propp gått när du haft igång för många elektriska apparater samtidigt? Det är effektbrist. Du har behövt en större mängd el än din säkring kunnat leverera och strömmen går.

  • Effektbrist i samhället: en smällkall vindstilla vinterdag är risken för effektbrist som störst i Skåne. Varför? Därför att vi plötsligt behöver ännu mycket mer el för uppvärmning samtidigt som det finns mindre el tillgänglig då vindkraften inte kan leverera. Hittills har vi sluppit ett strömavbrott som när en propp går därhemma på samhällsnivå. Hur? Genom att importera el eller sätta in reservkraft, till exempel i form av oljekraftverk som annars inte används.

Varför blir det effektbrist?

Hur kan det då komma sig att vi å ena sidan producerar mer el än vi använder, till och med exporterar vi en hel del, sett över ett helt år och att vi å andra sidan får effektbrist vissa timmar om året?
Det beror framför allt på två saker:

  1. Elproduktionen varierar över året och vi kan bara delvis styra den. Är det vindstilla producerar inte vindkraften nån el. Är älvarna frusna eller torrperioderna långa levererar inte vattenkraften. Kärnkraften kan vi styra över men ibland måste en reaktor tas ur drift för reparation.
  2. El kan inte lagras. Vi kan ännu inte lagra el i större mängd i samhället. Därför gäller att den el vi använder i stunden också måste produceras i, så gott som, samma stund. Jätteblåsiga dagar får vi ett finfint överskott av el från vindkraften, men tyvärr kan vi inte spara den till nästa vindstilla dag.

Nu har det nog gått fem minuter, och vi har förklarat lite om elbrist och effektbrist. Men har du kanske ett par minuter till? För det finns ytterligare ett viktigt begrepp att ta upp här, särskilt för dig i Skåne eller södra Sverige, nämligen

Kapacitetsbrist

Med kapacitetsbrist menas, i det här sammanhanget, att elnäten inte har kapacitet att leverera el i den omfattning som behövs. Grovt förenklat kan man säga att den mesta elen i Sverige produceras i norra delen av landet där de stora vattenkraftverken vid norrlandsälvarna finns, medan mest el används i södra. Och att stamnätet – som kallas våra ”elmotorvägar” – inte klarar av att föra över tillräckliga mängder el från norr till söder. Det kan nämligen vara så att det under den där smällkalla vindstilla vinterdagen produceras tillräckligt mycket el i Sverige som helhet, men att elen helt enkelt inte når ner till oss i Skåne.

Varför tros risken för effektbrist öka nu och i framtiden

Framför allt av två anledningar:

  1. Mer väderberoende el. Den pågående omställningen till ett system baserat på enbart förnybar energi innebär också att vi i allt högre omfattning får vår el från källor där produktionen varierar – och ibland stort – beroende på väder eller årstid.
  2. Vår elförbrukning ökar. Vår elförbrukning ökar och väntas fortsätta öka i framtiden. Större efterfråga på el i kombination med en allt mindre andel reglerbar el bör öka riskerna för effektbrist.

Få koll på din energi med vår app!

Att ha koll på sin egen elanvändning är alltid en bra idé. I det lilla perspektivet kanske vi undviker att den där proppen går eller att elräkningen skenar. I det större perspektivet kan vi alla hjälpas åt – om än aldrig så lite – att sprida ut vår elförbrukning lite när risken för effektbrist är som störst.

Med Skånska Energis app kan du få detaljerad koll på din elanvändning och tips på besparingar. Ladda ner appen i dag från Google Play, App Store eller där du brukar hämta appar. Sök på Skånska Energi bara.

FAQ Min Energi Fem tips för att spara pengar till ert företag