Minskade driftskostnader

Energieffektiva värmepumpar för företag

Du som företagare kan få ner driftskostnaden genom energieffektiva åtgärder. Vi ser över helheten i fastigheten och erbjuder den energilösning som passar bäst för din fastighet.

Oavsett om du har fjärrvärme, gas eller el för uppvärmning och varmvatten i din fastighet brukar frågorna vara desamma. Kan vi kombinera en värmepumpslösning med nuvarande system? Hur mycket sparar vi med bergvärme, grundvatten, luft/vatten eller frånluft? Kan vi kombinera med solceller och själva producera elen till värmepumpar, hissar, belysning och tvättstugor?
Vi ger dig svar på alla dina frågor! 

Skräddarsydda lösningar

Vårt arbete börjar alltid med ett besök för att kartlägga hur fastigheten ser ut och vilka möjligheter som finns. Vi tittar på hur stor energiförbrukningen är och vad den används till, vilka lösningar som används idag, vilka framtida behov som finns samt vilka förutsättningarna är för att uppfylla dessa. Därefter gör vi en bedömning över vilka klimatsmarta lösningar som passar till fastigheten och hur du kan minska miljöpåverkan och förbättra ekonomin. Vi ser till att optimera energianvändningen och informerar om vilka bidrag som går att söka till vald teknik. 

Från ax till limpa

Vi står för hela kedjan, från projektering och konstruktion till installation, idrifttagning, driftoptimering, övervakning och kontinuerligt underhåll. Vi ser till att din anläggning kommer att ge maximal energibesparing under många år framöver. Dessutom kan du komplettera med serviceavtal som gör att du optimerar prestandan och och förlänger livslängden. 

Vi hjälper dig hitta rätt

Prata med oss! Vi hjälper dig att hitta rätt och svarar på din frågor och funderingar kring värmepumpar, andra energilösningar och inte minst det förnybara elhandelsavtalet.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig!

Läs mer om energieffektiva energilösningar på vår blogg
Småskalig elproduktion för företag

När solcellsanläggningen är monterad och inkopplad till elnätet är du småskalig elproducent. Att vara mikroproducent är i dagsläget mest gynnsamt. Det finns vissa saker som är bra att veta:

Inmatningsabonnemang 

Du får mata in ditt produktionsöverskott på elnätet. Avtalet tecknas med din elnätsägare och medger ersättning för den nytta din produktion skapar i elnätet.

Elhandelsavtal

Om du har ett elavtal med oss på Skånska Energi AB kan vi avtala om att köpa ditt produktionsöverskott.

Elcertifikat

För varje megawattimme (MWh) som produceras kan utges 1 elcertifikat. Ansökan ska ske till Energimyndigheten och elproduktionen ska rapporteras till Svenska Kraftnät.

Ursprungsgaranti

All elproduktion ursprungsmärks, men el från sol, vind och vatten kan ha ett marknadsvärde. Varje MWh som produceras medger en garanti som kan säljas på en öppen marknad. Läs mer om elcertifikat och ursprungsmärkning på Energimyndighetens webbplats.

Mikroproducent

En anläggning om maximalt 43,5 kW eller 63 A, där merparten av produktionen används för egen konsumtion, räknas som en mikroproduktionsanläggning. Under ett kalenderår ska det tas ut ut mer el från elsystemet än vad som har matat in på systemet, det vill säga att överskottet får ej överstiga konsumtionen på ett kalenderår.

Moms och skatter

Ersättning för överskottsproduktion är inte momspliktig, om inte försäljning på person- eller org.nr överstiger 30 000 kr/år. Du kan få skattereduktion för din mikroproduktion, 60 öre/kWh och maximalt 30 000 kWh/år. Läs mer på Skatteverkets webbplats under Skattereduktion.

Investeringsbidrag

Väljer du att gå vidare med ett projekt tillsammans med oss hjälper vi dig att ansöka om det statliga stödet som finns för solceller. Ansökan sker till Länsstyrelsen. Ett beslutat investeringsbidrag kan ej kombineras med ROT-avdrag. Om ROT-avdrag utnyttjas och man sedan får investeringsbidrag beviljat ska inbetalning av skatt motsvarande ROT-avdraget jämte ränta ske till det företag som utfört arbetet för vilket ROT-avdrag gjordes. 

 

Energiskatt för företag

Energiskatt på el för 2022

Från och med 1 januari 2022 höjs energiskatten på el med 0,5 öre per kWh inklusive moms.

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Från och med 1 januari 2022 höjs energiskatten på el med 0,5 öre per kWh inklusive moms. Gör att aktuell skattesats på el är:
  • 45 öre per kWh (36 öre per kWh exklusive moms) för de flesta konsumenter i Sverige.
  • 33 öre/kWh (26,4 öre per kWh exklusive moms) för konsumenter med reducerad energiskatt.

Industrikunder och datacenter faktureras full energiskatt och ska själva sedan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av den reduktion de är berättigade till (ned till 0,5 öre/kWh). Frågor om återbetalning hänvisas till storforetagsregionen@skatteverket.se eller tel: 010-587 71 02.

Inkoppling till nätet

Inkoppling av solcellsinstallationer (växelriktare) till elnätet ska utföras av behörig elektriker. Det är också lämpligt att elektrikern installerar ett överspänningsskydd som skyddar mot t ex blixtnedslag. Skånska Energi utför sådan anslutning. Läs mer på länken nedan.

Statligt stöd till solceller

Regeringen har avsatt pengar för investeringsstöd till solcellsanläggningar, pengar som fördelas till länsstyrelserna i Sverige. Ansökan om investeringsstöd görs via Boverkets portal. Det finns även information på Länsstyrelsen i Skånes hemsida.

För att kunna erhålla investeringsstöd ska anläggningen uppfylla gällande krav, gäller både företag och privatpersoner.

Stödet kan inte kombineras med ROT-avdrag eller annat stöd.

När solcellsanläggningen är installerad kan ägaren erhålla skattereduktion på sin överskottsproduktion. Skattereduktionen är 60 öre/kWh och maximalt 18 000 kr/år. För att erhålla skattereduktion måste inmatning och utmatning ske i samma anslutningspunkt där säkringen inte överstiger 100 A och anmälan om produktion av förnybar el ska vara anmäld till elnätsföretaget.

Förutom statliga subventioner kan överskottselen säljas till ett elhandelsföretag.

Intresserad av energilösningar för företag?

Fyll i formuläret och ange vad du är intresserad av. En av våra säljare kommer att kontakta dig inom kort.

Ja, jag vill veta mer!

Kontakta Energilösningar

Johan Skalin

Försäljningschef Skånska Energilösningar

046-12 00 24 eller 042-311 61 30 (växel) johan.skalin@skanskaenergilosningar.se

Kontakta oss

Skånska Energilösningar

Vi har stängt till 2024-08-05. Vänligen kontakta oss efter detta datum.

046-12 00 24 eller 042-311 61 30 info@skanskaenergilosningar.se

Dag för smarta energilösningar! Kontakta Skånska Energilösningar.

Kontakta Skånska Energilösningar

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal