Avbrottsersättning

Ersättning vid strömavbrott

Har du varit utan ström i 12 timmar eller mer? Då kan du ha rätt till avbrottsersättning.

Enligt Ellagen har du rätt till avbrottsersättning vid oplanerade strömavbrott som varat i minst 12 timmar i följd. Ju längre avbrott desto större ersättning (se tabellen nedan).

Ett avbrott anses har upphört om elen fungerat oavbrutet under minst två sammanhängande timmar.

Du behöver inte själv ansöka om avbrottsersättningen, beloppet regleras vanligen inom högst sex månader. Om du inte fått avbrottsersättning men anser att du har rätt till det, kontaktar du kundservice senast inom två år.

Avbrottsersättning

Nedanstående tabell sammanfattar ersättningsnivåerna för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd och beräknad årlig nätkostnad. Tabellen visar även minimibeloppen för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd.

Avbrottstid

Ersättning i procent av beräknad årlig nätkostnad

Minimibelopp *
i  kronor

12-24 timmar 12,5 % 1 000
>1 dygn 37,5 % 2 000
>2 dygn 62,5 % 3 000
>3 dygn 87,5 % 4 000
>4 dygn 112,5 % 5 000
>5 dygn 137,5 % 6 000
>6 dygn 162,5 % 7 000
>7 dygn 187,5 % 8 000
>8 dygn 212,5 % 9 000
>9 dygn 237,5 % 10 000
>10 dygn 262,5 % 11 000 
>11 dygn 287,5 % 12 000
>12 dygn 300 % 13 000

* Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 procent av kundens beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

Avbrottets längd

Avbrottsperioden börjar räknas från tidpunkten då vi fick kännedom om avbrottet. Avbrottet anses avslutat vid den tidpunkt då elen kom tillbaka och om elleveransen därefter fungerat oavbrutet under minst tre minuter. Om elleveransen bryts igen inom tre minuter fortsätter avbrottstiden att löpa och det räknas då som ett sammanhängande avbrott. Om elleveransen däremot bryts igen efter mer än tre minuter räknas det som ett nytt avbrott.

För rätt till avbrottsersättning krävs att elleveransen avbrutits under en sammanhängande period på minst 12 timmar. När ett avbrott varat i längre än 12 timmar måste elleveransen ha fungerat igen under minst två sammanhängande timmar för att avbrottet ska räknas som avslutat.

Avbrottsersättning utgår inte om:

  • Anläggningen var frånkopplad då avbrottet inträffade
  • Avbrottet beror på kundens försummelse
  • Överföringen bryts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl
  • Avbrottet beror på fel i stamnätet
  • Avbrottet ligger utanför Skånska Energis kontrollansvar, vilket är fallet om vi kan påvisa att avbrottet berodde på hinder utanför vår kontroll som inte var möjligt att förutse eller undvika

Jämkning av avbrottsersättning

Vi, som andra nätbolag, har rätt att jämka (sänka) avbrottsersättningen i enlighet med ellagen, om det till exempel anses vara för farligt att arbeta i fält.

Utbetalning av avbrottsersättning

Du behöver inte ansöka om avbrottsersättning utan den räknas av på din elnätsfaktura. Vill du i stället ha din avbrottsersättning insatt på ett bankkonto meddelar du detta till Kundservice.
Ersättningen betalas ut senast sex månader från då vi fick kännedom om avbrottet. Om du inte fått avbrottsersättning men anser att du har rätt till det, kontaktar du Kundservice senast inom två år.

När kan rätten till avbrottsersättning gå förlorad?

Om du inte har fått avbrottsersättning och inte har gjort anspråk på ersättning från oss inom två år från det att avbrottet upphörde, går rätten till ersättning förlorad.

Skadestånd

Du kan ha rätt till skadestånd för skador som uppkommit på grund av fel och avbrott i elnätet. För att vi ska kunna göra en bedömning ber vi dig att skicka in underlag som visar vilka skador du har drabbats av. Detta gör du genom att fylla i ett formulär  skadeståndsanmälan. 
eller en pdf.

Tänk på att det är viktigt att du också skickar in dokument som styrker din skada, till exempel kvitton, foton eller fakturor. Reglerna för skadestånd skiljer sig beroende på om man är privatperson eller näringsidkare.

Bra att veta är att avbrottsersättningen är lagstadgad och betalas ut oavsett om du drabbats av en skada eller inte. Därför reduceras ditt eventuella skadeståndsbelopp med avbrottsersättningen.
Innan du gör en anmälan rekommenderar vi att du läser igenom Bra att veta när du vill göra en skadeståndsanmälan 

Ytterligare information finns i våra avtalsvillkor, se allmänna avtalsvillkor för konsument och allmänna avtalsvillkor för näringsidkare.

Ansökan om skadestånd Bra att veta om skadeståndsanmälan

Vi hjälper dig!

Kundservice

Våra öppettider är vardagar kl 08:00–15:00. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 kundservice@skanska-energi.se

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter

Våra kundundersökningar visar att vi harnöjda kunder!

Nöjda kunder