Frågor och svar om elnätsavgiften

Se aktuella elnätsavgifter

Elnätsavgiften

Vad består elnätsavgiften av?

Elnätsavgiften består av kostnad för underhåll och investeringar för ett leveranssäkert elnät, men även en rörlig överföringskostnad för eldistribution till fastigheten. Vid överföring av el sker förluster i form av värme. Dessa nätförluster utgör den rörliga överföringsavgiften och volymen speglar elanvändningen. Kostnadsökningar för material, regionnätsavgifter och kraftigt ökade elhandelsavgifter gör att nätavgiften för Skånska Energis kunder ibland behöver höjas.

Lag och föreskrifter reglerar elnätsavgiften:

  • Elnätsavgifterna ska enligt ellagen vara skäliga, objektiva, icke-diskriminerande och främja ett effektivt utnyttjande av elnätet.
  • Elnätsföretagens intäktsramar reglerar vad elnätsföretagen får ta ut i avgifter av sina kunder. Intäktsramen regleras i förhand av myndigheten Energimarknadsinspektionen och gäller för fyra år i taget.
  • Elnätsavgiften ska spegla elnätsföretagets kostnader samt ge en skälig avkastning för att kunna bedriva verksamheten
  • Kunden ska betala för de kostnader som uppstår genom kundens användning
  • Viktigt ur rättviseperspektiv så att en kundgrupp inte subventionerar en annan grupp
  • Harmoniserade tariffer ska gälla inom en och samma redovisningsenhet

Varför höjs elnätsavgiften ibland?

Befintligt nät måste underhållas och utvecklas för att leveranssäkerheten ska kunna hållas på en fortsatt hög nivå. Rådande marknadsläge med ökade materialkostnader i kombination med höga priser på elhandeln har också radikalt påverkat överföringsavgifterna. Ökningarna sker enbart för att täcka ökade kostnader.

Innebär en höjning att Skånska Energi ökar sin vinst?

Ändringar av elnätsavgiften innebär inte någon ökad vinst för Skånska Energi – vi justerar avgifterna för att täcka ökade materialkostnader samt ökade överföringsavgifter i det lokala nätet och i det överliggande regionnätet.

Exempel på investeringar som gjorts eller som är på gång:

Expansiva områden i vårt nät är Kävlinge (t.ex. nybyggnation stationsområdet), Södra Sandby, Genarp och Dalby. Förutsättningarna vad som behöver utvecklas ser olika ut beroende på vilken ort det gäller. Bland annat byts kabelskåp, det sker förstärkning av nätet, nya nätstationer behöver byggas, ökad säkerhet i form av ljusbågsvakter samt vädersäkring.

Ytterligare ett konkret exempel är att Skånska Energi är färdiga med de lagstadgade mätarbyten som alla elnätsbolag måste byta. Hos oss är nu 12 000 mätare utbytta, vilken möjliggör för kunderna att bättre ta emot men även själv producera el. Något som de nya mätarna möjliggör utan att riskera säkerheten i nätet.

En annan investering som pågår är dubblering av stora mottagningsstationen i Önneslöv där strömmen från Regionnätet kommer in till vårt nät. Detta möjliggör en expansion av både produktion och uttag i de södra delarna av vårt nät i Dalby- och Genarpsområdet. I våra prognoser finns även en ny mottagningsstation i Örtofta regionen som kommer avlasta vår mottagningsstation mot Regionnätet i Södra Sandby, samtidigt som den möjliggör en expansion av både produktion och uttag i de västra delarna av vårt nät, dvs i Örtofta- och Stångbyområdet. I och med denna avlastning möjliggörs även expansion i och runt Södra Sandby. Med nya mottagningsstationer minskar också risken för strömavbrott hos våra kunder då nätet delas upp på fler enheter.

Mer information

Har du fler frågor eller önskar ytterligare information? Vi på kundservice hjälper dig; mejla kundservice@skanska-energi eller ring 046-507 00.

Aktuella elnätsavgifter Kontakta oss

Vi hjälper dig!

Kundservice

Våra öppettider är vardagar kl 08:00–15:00. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 kundservice@skanska-energi.se